کامیران: فرمانداری استادکاران مکانیک و صعنتی را تهدید کرد

KMMK:
شنبه 5 مهر 1399 شمسی، نماینده استادکاران مکانیک و صنعتی به همراه جمعی از مکانیک ها به فرمانداری حکومت ایران در شهر کامیران مراجعه کرده و خواستار تعهد این سازمان دولتی به وظایف خود در قبال ارائه زمین وعده داده خود شدند.
معاون فرماندار در مقابل آنها را تهدید به بازداشت کرده است و اعلام کرده است پیگیری این موضوع مصداق اغتشاش می‌باشد.

استادکاران در مقابل اعتراض و پیگیری زمین خریداری شده را حق قانونی خود اعلام کرده و اعلام کرده‌اند که توسل به تهدید نمیتوانید حق ما را نادیده گرفته و ضایع نمایید.
استادکاران مکانیک صنعتی شهر کامیران که شمار آنها بیش از 1000 نفر است، 15حدود پانزده سال است از طریق اتاق اصناف و با تشکیل تعاونی اقدام به خرید زمین با هدف تاسیس مغازه و رهائی از پرداخت اجاره های سنگین به مالکین مغازه های فعلی کرده‌اند.
این اقدام استاد کاران با بی توجهی فرمانداری متوقف و هنوز اجرایی نشده است. به همین خاطر استادکاران چندین بار در مقابل فرمانداری تجمع و خواهان رسیدگی به این خواسته خود شدند.
در پاسخ به اعتراضات و خواست این صنعت کاران، معاون فرماندار و ارگانهای مربوطه با دادن وعده و وعید از اجرای تعهدات خود سرباز زده‌اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان.