فعالان مریوانی در حمایت از کبودوند تجمع کردند

فعالین مریوانی در حمایت از محمد صدیق کبودوند و جعفر عظیم زادە و کارگران شلاق خوردە آق درە تجمع اعتراضی شکل دادند.

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان،  شهروندان و فعالان مریوانی در شرق کوردستان در حمایت از محمد صدیق کبودوند دبیرکل سازمان حقوق بشر کوردستان ، فعال کارگری جعفر عظیم زادە و در اعتراض بە حکم شلاق خوردن کارگران آق درە تجمع اعتراضی برگزار کردند.

در این تجمع کە با حضور جمعی از شهروندان و فعالین در پارک شانۆ مریوان برگزار شد ، تجمع کنندگان با تراکت هایی نقض گستردە حقوق زندانیان و کارگران محکوم کردند