زندانی سیاسی «باپیر برزه» به زندان منتقل شد

KMMK:

سه‌شنبه یکم مهر 1399, “باپیر برزه” فرزند عثمان اهل روستای “چیانه” از توابع پیرانشار برای اجرای حکم خود را به زندان حکومت ایران در شهر نقده معرفی کرد.

قابل ذکر است که مرداد سال جاری، شعبه یک دادگاه تجدیدنظر  حکومت ایران در اورمیه  حکم حبس این فعال سیاسی را از چهار سال حبس به دو سال و شش ماه حبس کاهش یافت.

این در حالی است که تیر 1399 حکم هشت ماه حبس ایشان با شکایت وزارت اطلاعات در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر به چهار سال حبس افزایش یافته بود.

باپیر برزه در بهمن 1399شمسی از سوی شعبه 102 دادگاه کیفری 2 حکومت ایران در شهر پیرانشار به اتهام “همکاری با یکی از احزاب کوردستانی اپوزیسیون حکومت ایران” به هشت ماه حبس محکوم و پس از صدور رأی دادگاه بدوی با قرار وثیقه 220 میلیونی به شیوه موقت آزاد شده بود.

وی آذر 1398 توسط  نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در ارومیه منتقل شده بود.
جمعیت حقوق بشر کوردستان