سازمان ملل: دولت ترکیە در غرب کوردستان جنایت میکند

KMMK:

سەشنبە 15 سپتامبر 2020، کمیسیون تحقیق سازمان ملل در مورد سوریە گزارش دورەای خود در مورد سوریە را منتشر کرد. این کمیسیون در گزارش خود بە  وضوح اقدامات ترکیه در سوریه را مورد انتقاد قرار داده است. و اعلام کردە است کە ترکیە و نیروهای نیابتی این کشور در شمال سوریە و غرب کوردستان به طور سیستماتیک مردم مناطق اشغالی را شکنجه و مورد  تجاوز و غارت قرار میدهند.

در این گزارش ٢٥ صفحەای  بە ترور ، خشونت جنسی و جنسیتی علیه زنان و دختران، غارت یا تصاحب مالکیت خصوصی و شکنجە غیرنظامیان توسط دولت ترکیە و نیروهای نیابتی پرداختە شدە است.

 در بخشی از این گزارش کە بە روژاوا و شمال سوریە اختصاص دادە شدە است، بە جنایات جنگی، گروگان گیری ، برخورد بی رحمانه و شکنجه و تجاوز جنسی شهروندان توسط نیروهای اشغالگر ترکیە اشارە شدە است. این گزارش اشارە میکند کە  تعداد زیادی از غیرنظامیان توسط انفجارهای بزرگ دست ساز و همچنین در جریان بمباران و حملات موشکی کشته و معلول شدەاند.

در این گزارش بە نقش ترکیە در جنایت علیە کوردها پرداختە شدە و دولت ترکیە اشغالگر خواندە شدە است کە کوردها را مناطق  خود آوارە، قتل عام و هدف بدترین شکنجە، تجاوز و غارت قرار میدهد.

در این گزارش اشارە شدە است کە دولت ترکیە با استفادە از بنیاد حقوق بشر (IHH) اهداف سیاسی و نظامی خود را دنبال میکند و منازل شهروندان را مصادرە و بە اماکن نظامی و مذهبی تبدیل میکند، در گزارشی در همین پیوند وبسایت اشپیگل آلمان با یک خانواده پناهنده کرد مصاحبە کرد و از آنها در ارتباط با تاسیس یک مدرسه قرآن در شهر سرکانی کە توسط عبداللە آرین فرماندار استان اورفا نمایندە اردوغان اعلام شد، می پرسد: آنها اعلام میکنند کە این خانە آنهاست کە در ماه نوامبر سال 2019 توسط شبه نظامیان سوری متحد با ترکیه توقیف شد.  .

گزارش های مربوط به جنایات انجام شده توسط  نیروهای  “ارتش ملی سوریه” متحد با ترکیه  در حال افزایش است. در ابتدا این این گمان وجود داشت که رفتار مجرمانه باندهای جداگانه پشت این امر است. اما اکنون برای اولین بار گزارش سازمان ملل متحد دولت ترکیە و این نیروهای نیابتی را بە طور مشترک مسئول این جنایات میداندو اعلام میکند کە این مناطق در اشغال ترکیە هستند ، بسیاری از جنایات اعمال جداگانه ای نیستند ، بلکه گواه رویکرد “سیستماتیک” و “هماهنگ” هستند کە توسط ترکیە و این گروەها انجام میگیرد.

سازمان ملل متحد  ترکیه را مسئول این جنایات می داند و یک فهرست از جنایاتی که متحدان ترکیە در شمال سوریه و غرب کوردستان را بە شرح زیر اعلام میدارد:

غارت: اموال شامل پول، دستگاەهای مولد برق ، درها و پنجره ها از خانه های کوردها  به سرقت رفته است. در شهرهای عفرین و سرکانی بیشتر خانواده های کورد خانەهایشان مصادرە و خود آوارە شدەاند.

بازداشت و شکنجە شهروندان کورد توسط نیروهای موسوم بە  “ارتش ملی سوریه” با حضوە افسران ترک.

تهدید شهروندان کورد ایزدی و فشار بر آنها برای تغییر دین و مسلمان شدن، این مورد در مورد زنان بە مراتب بیشتر بودە است.

تجاوز: زنان و دختران در هنگام حملات یا در بازداشت توسط نیروهای ارتش ملی سوریە و دیگر گروەهای جهادی وابستە بە ترکیە به طور مکرر مورد تجاوز قرار می گرفتند. حتی زندانیان مرد را وادار بە تماشای این جنایت کردەاند.

سرقت و تخریب میراث فرهنگی جهان: این نیروها  اشیاء و میراث فرهنگی از جمله سنگها و موزاییک های گرانبها را از سایت هلنیستی کایروس و از معبد هیتیت عین دارا به سرقت بردند. تصاویر ماهواره ای حاکی از آن است که هر دو سایت در سال های 2019 و 2020 با بولدوزر ویران شده اند.

هتک حرمت به اماکن مذهبی: چندین امامزاده و قبور یزیدیان غارت و تخریب شدەاند..

در این گزارش، سازمان ملل متحد مشخص و بسیار واضح اعلام میکند که ترکیه را مسئول جنایات متحدان خود می داند و با اشارە به قانون بین المللی از واژە اشغال سرزمینی  استفادە کردە است. سازمان ملل روشن می کند که ترکیه را به عنوان یک نیروی اشغالگر در شمال سوریه شناسی کردە و اعلام میکند کە با توجە بە تعهدات مربوط به آن در قوانین بین المللی مسئولیت ایمنی و رفاه جمعیت در سرزمین های اشغالی را متوجە دولت اشغالگر “ترکیە” دانستە و این کشور را مسئولیت این جنایات میداند.  

این گزارش در ادامە اضافە میکند کە ترکیه جنایات جنگی نیز مرتکب شده  است، در گزارش امدە است کە شهروندان سوری  که توسط “ارتش ملی سوریه” دستگیر شدند توسط ارتش ترکیه به ترکیه منتقل و طبق قوانین ترکیه در آنجا محکوم شدەاند. سازمان ملل این اقدام را غیرقانونی و جنایت توصیف کردە است.

کمیسیون تحقیق مستقل سازمان ملل در مورد سوریه از سال 2011 هر شش ماه یکبار نتایج تکان دهنده خود در ارتباط با جنایت ترکیە و نیروهای وابستە بە این کشور و همچنین دیگر گروەهای درگیر در جنگ داخلی سوریە را منتشر می کند.

این گزارشها در دورەهای جنایات جنگی رژیم سوریه ، بعداً جنایات گروه های شورشی، سپس جنایات شبه نظامیان تروریستی “دولت اسلامی” را مستند و گزارش میکرد. اما اکنون ترکیە جانشین این گروەها شدە و اقدام بە جنایت جنگی و جنایت علیە بشریت میکند.. حکومت ترکیە مناطقی از غرب کوردستان (عفرین) را در سال 2018 و سرکانی و گری سپی  را در پاییز 2019 اشغال کرد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان