اورمیه: اعتصاب زندانیان سیاسی در زندان و ضرب وشتم آنها توسط گارد ویژه

KMMK:

سه شنبه 25 شهرویور 1399 خورشیدی، زندانیان سیاسی زندان حکومت در اورمیه نسبت به وضعیت زندان اعتراض کرده و با خشونت گارد ویژه و ضرب و شتم روبروی شدند.
بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، زندانیان محبوس در بند سیاسی زندان حکومت در اورمیه نسبت به وضعیت زندان اعتصاب کرده و از دریافت غذا سرباز زدند و به شیوه مسالمت آمیز اعتراض خود را اعلام کردند.
شایان ذکر است که زندانیان نسبت به وضعیت کمبود جا، عدم تخلیە فاضلاب، کمبود آبگرم، وضعیت اسفبار سرویس های بهداشتی، خرابی سیستم برقکشی، خرابی وسائل برقی و مشکلات غذایی از دریافت غذا امتناع کردند.
در این رابطه رئیس این زندان حکومتی به بند زندان وارد شده و با زندانیان به گفتگو نشسته و به آنها قول برطرف کردن مشکلات زندان را دادە، اما در عمل کاری جهت رفع مشکلات انجام ندادند بە همین دلیل زندانیان سیاسی همچنان بر اعتصاب خود مصر بوده و از دریافت غذا امتناع کردند و از مسئولین زندان خواستند یا آنها را به بند جدیدی که ساخته شده منتقل کرده یا بند فعلی را تعمیر کنند.
در ادامه گارد ویژه به بند زندانیان سیاسی یورش برده و چندین زندانی را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
رئیس زندان به جای دلجویی از زندانیان و اقدام در جهت رفع مشکلات زندان از آنها خواسته افرادی را که با گارد ویژه درگیر شده معرفی کنند که آنها را مجازات کنند.

لازم به یادآوری است که پیشتر در 31 تیرماه نیز طی یک اعتصاب دیگر نیروهای گارد ویژه به بند 14 زندان یورش برده و چندین زندانی را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند. همچنین در 27 شهریور 97 نیز بە زندانیان اعتصاب کرده بند 12 حمل کرده و چندین زندانی را مورد ضرب و شتم  قرار دادند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان