تداوم اجازە کار در گرو تغییر و ترک آئین یارسان

عمده ترین مشکل ملل در  ایران ومخصوصا ملت کورد نگاه منفی حاکمیت بە  تکثر ملی زبانی و عدم پذیرش دیگران است، این مهم نیز بزرگترین بحران سیاسی،فرهنگی و امنیتی رابوجود آورده است کە ایران رابه بزرگترین نادیدگان حقوق بشر بدل کرده است .

تمام ملل واقلیتهای دینی واتنیکی در جغرافیای فعلی ایران در لابه لای تیغ تبعیض وخفقانی برنده یی هستند،که ملت کورد بزرگترین قربانی این پدیده ی شوم است .
به گزارش خبری جمعیت حقوق بشر کوردستان ،شاعر ونویسنده و محقق پیرو آیین یاری”(اهل حق)بعداز سه سال معلمی وتدریس در مدارس کرمانشاه بخاطر اعتقادبه آیین یارسان از سرکارش اخراج شد.دراین گزارش آمده است “فاطمه جادری جلیلوند”در هفته ی گذشته بانامه ای رسمی ازسوی اداره ی آموزش وپرورش کرمانشاه ،باتوجه و پیرو به نامه رسیده از گزینش آموزش و پرورش استان کرمانشاه نامه اخراج رابه ایشان ابلاغ کرده اند.

نامبرده نویسنده ی چندین مقاله ونویسنده ی کتابهای متنوع اجتماعی ،فرهنگی ودینی است ،وازتالیفات ایشان میتوان به کتاب شرحی بر آیین یارسان اشاره کرد که شرحیست تحقیقی بر آیین یاری که تابحال مجوزچاپ آن صادرنشده است .شرحی بر باورهای یارسان درسال سال ۱۳۹۰ اجازه ی چاپ رااز سازمان ارشاد اسلامی گرفت که ازسوی اداره اطلاعات مجوزش لغوشد .
باتوجه به گزارش رسیده ای خانم معلم و پیرو آیین یاری ازسوی نیروهای امنیتی وگزینش آموزش و پرورش رژیم مورد سوال وجواب وتهدید قرار گرفته است ویک روز قبل از اخراجش به وی گوشزد کرده اند که سرکار رفتنش منوط بر دست کشیدن از آیین یاری است و قبول کردن مذهب شیعه و مسلمان شدن است .
جمعیت حقوق بشر کوردستان