حادثە افرینی نیروهای انتظامی جان سە نفر را گرفت

طبق گزارشێ کە بدست جمعیت حقوق بشر کردستان رسیدە است شنبه شب ٨  خرداد ماە نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران  خوزه قضاي سقز كميني در مابين جاده سقز بوكان واقع روستاي سرا كوجك  پایین گذاشته  بودند کە در راس ساعت ٩ شب  اتومبیل سمندي كه از شهر سقز به مقصد بوكان در حال حركت  بود را مورد هدف تیراندازی قرار دادە کە  اتومبیل فوق از مسیر خود منحرف شدە و با یک اتومبیل پژو  ویک اتومبیل  تاکسی تلفونی کە از روبرو بە طرف بوکان  و یک در حرکت بود تصادف میکند در نتیجە  هر سە رانندە اتومبیلها زخمی میشوند اما وضعیت ابوبکر کریمی رانندە  اتومبیل  تاکسی تلفنی بیش از  دو نفر دیگر بغرنج  بودە کە بعد از دقایقی جانش را ازدست میدهد.

ابوبكر كريمي اهل روستاي ابلاغ بوكان متاهل دارای ٦ فرزند میباشد و شغل وی رانندە تاکسی تلفنی بود. دو نفر دیگر از اهالی سقز و بوکان میباشند.

طبق گفتە شاهدین در محل  بلافاصلە بعد از این حادثە  مامورین انتظامی محل را ترک میکنند و چون اتومبیلهای فوق قادر بە حرکت نبودند و  در ان نیمە شب تردد اتومبیلها بسیار کم بودە است در نهایت  بعد از ساعتها با امدن مرودم و در حین  اانتقال  جسد ابوبکر و دو رانندە دیگر بە بیمارستان سقز  ان دو نفر دیگر نیز جانشان را از دست میدهند.

در این میان خانوادە افراد مذبور با مراجعە بە  دفتر نیروهای انتظامی قصد تدوین شکایتنامەایی را داشتە اند کە مامورین امنیتی بە بهانە اینکە کمین انها جهت مبارزە با  با قاجاق بوده است سلب مسئولیت میکنند و تاکنون  مقامات امنيتي وانتظامي حاضر به معرفي مامورین انتظامی کە بانی این حادثە بودەاند را معرفی نکردەاند.

لازم به ذكر است  در  سال گذ شته یکی دیگر از مامورین انتظامی  به سوی يك خودرو جيب تيراندازی نموده وخودروفوق منحرف با مينوبوسي از مسير سقز بوكان در حال حركت بود برخورد ومنجر به كشته شدن رااننده جيب  و هشت نفر سر نشين مينوبوس كه همگي اهل بوكان بودند.  کە تاکنون در خصوص این حادثە افرینی مامور انتظامی دادگاهی تشکیل نشدە است این در حالیست کە خانوادە افراد مسدوم بارها و بارها شکایات خود را بە دادگاە ارائە دادەاند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان