شنو: انتقال یک شهروند به زندان جهت اجرای حکم

KMMK:
یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹ خورشیدی، “نادر ضیایی‌فر” اهل روستای ملا عیسی از توابع شهر شنو، جهت اجرای حکم به زندان حکومت ایران در شهر نغده منتقل شد.

طبق گزارش رسیده: نامبرده به اتهام “همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف حکومت ایران” دستگیر و از سوی دادگاه حکومت به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.

شایان ذکر است نادر ضیایی‌فر در آبان ۱۳۹۸ خورشیدی، همزمان با اعتراضات سراسری ایران در شرق کوردستان دستگیر شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان