جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبارسلایدر

خودکشی یک پناهجوی کورد در سوئیس

KMMK:
دوشنبە ٣ شهریور ۱۳۹۹شمسی یک پناهجوی کورد با هویت «مسعود قادری» اهل بوکان در کانتون گلاروس سوئیس اقدام به خودکشی کرده و جان خود را از دست داده است.
این پناهجوی کورد شرق کوردستان که به دولت سوئیس پناه برده و درخواست پناهندگی داده بود، خود را روی ریل قطار انداختە و در اثر برخورد قطار در دم جانش را از دست دادە است.

مسعود قادری دو سال پیش بە عنوان پناهجو بە کشور سوئیس رفتە و دو ماه پیش پرونده پناهندگی وی از سوی ادارە مهاجرت این کشور رد شدە است.

طی روزهای گذشتە پلیس سوئیس بە این پناهجوی کورد اعلام کردە بود کە بە زودی بە ایران دیپورت خواهد شد و این پناهجو بە همین دلیل بە زندگی خود پایان دادە است.
اغلب پناهجویان کورد که به کشورهای اروپایی پناه می آورند، توسط حکومت ایران به دلایل سیاسی تحت تعقیب بوده و این افراد برای حفظ جان خود از شرق کوردستان خارج شده و به کشورهای اروپایی پناه می آورند.
نپذیرفتن درخواست پناهجویی و در مواردی تهدید به دیپورت آنها به ایران، این پناهجویان را در شرایط بسیار سختی قرار داده و اقدام به خطراتی جبران ناپذیر میکنند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

اورمیە: اعلام اعتصاب غذای یک زندانی سیاسی

مختار زارعی به سه سال حبس محکوم شد

شنو؛ یک شهروند به زندان محکوم شده است