فشار نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران بر خانواده ساسان مهرابی

KMMK:
به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، کریم مهرابی پدر ساسان مهرابی مجری تلویزیون آرین و عضو شورای مدیریت پلاتفرم یارسان به ادارە اطلاعات احضار و تحت بازجویی قرار گرفت.

دوشنبه ٢٧ مرداد ۱۳۹۹شمسی، دو نفر از نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در شهر سرپل ذهاب با مراجعه به منزل کریم مهرابی پدر ساسان مهرابی مجری تلویزیون آرین و عضو شورای مدیریت پلاتفرم یارسان وی را بە ادارە اطلاعات شهر سرپل ذهاب احضار کردند.
وی بعد از مراجعە بە ادارە اطلاعات تحت بازجویی قرار گرفته و تحت فشار قرار می گیرد تا شمارە تلفن پسرش را بە بازجویان داده و به اجبار در حضور نیروهای امنیتی از طریق واتساپ با او تماس بگیرد تا بازجویان با وی صحبت کنند. نیروهای امنیتی با فشار بر کریم مهرابی وی را مجبور میکنند از پسرش درخواست کند که به تماس جواب دهد و با گفتن اینکه «بە فکر ما هم باش»، گوشی را به نیروهای امنیتی ایران میدهد.
فردیی که خود را امیر محبی و بازجوی اطلاعات معرفی میکند، ساسان مهرابی را در مکالمۀ تلفنی مورد بازجویی قرار داده و تلاش کرده است با دادن وعده و وعید او را به مسافرت به ایران ترغیب کند. بازجو همچنین وعده داده که در صورت بازگشت به ایران، امکان فعالیت سیاسی در داخل میسر است و هیچ بازداشت و پیگرد قانونی در کار نخواهد بود.
امیر محبی بازجو و از اداره اطلاعات تهران به سرپل‌ذهاب فرستاده شده‌ است.
تنها بعد از اتمام مکالمه به کریم مهرابی اجازە خروج از ادارۀ اطلاعات دادە میشود. کریم مهرابی ساکن روستای بازگیر از توابع شهرستان سرپل ذهاب است و کار کارگری روزمزد انجام میدهد.
قابل ذکر است، سایت بسیج نیوز کە خبرگزاری و ارگان رسمی بسیج حکومت ایران است، بعد از اعلام موجودیت پلاتفرم یارسان در مارس ٢٠١٦، این جریان را گروهی «تروریستی» نامبردە و دست به تبلیغ علیه آن زده بود و بارهای اعضای آن را تهدید کرده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان