خودکشی یکی از پیشمرگان کوملە در اردوگاە

KMMK:

جمعه ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۹ خورشیدی، یک پیشمرگه جوان در اردوگاه حزب “کومله شورشگیر کوردستان ایران” به نام «آپو» و اهل سقز با اقدام به خودکشی به زندگی خود پایان داد.

بر اساس گزارش، آپو ۱۹ سال سن و مشهور به یارسان بود که امروز جمعه ۱۴ آگوست ۲۰۲۰ به زندگی خود پیایان داد.

باید یادآور شد که در روز ۱۱ مرداد نیز یک دختر جوان پیشمرگه به نام «تینا محمدی» و مشهور به هیرو با اقدام به خودکشی به زندگی خود خاتمه داده بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان