هاجر سعیدی به ۵ سال حبس محکوم شد

KMMK:

چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ شمسی، هاجر سعیدی فعال زنان به ۵ سال حبس محکوم شد، این حکم به مدت چهار سال تعلیق شده است.

شعبه اول دادگاه انقلاب حکومت ایران در شهر سنه این فعال زنان را به اتهام عضویت و هواداری از یکی از احزاب کوردستانی اپوزسیون حکومت ایران, شرکت در تجمعات به پنج سال حبس تعزیری که به مدت چهار سال به حالت تعلیق درآمده است، محکوم کرده است.

طبق رأی صادره ایشان باید هر چهار ماه یک بار خود را به اداره اطلاعات ایران در شهر سنه معرفی نماید. صدور این حکم در حالی است که نامبرده اتهام عضویت و یا همکاری با هر گونه حزب سیاسی را رد کرده است.‌

همچنین شرکت در مراسم های روز جهانی کارگر و روز جهانی زن را حق بی چون وچرای خود و تمامی فعالین اجتماعی اعلام کرده بود هاجر سعیدی حکم صادره را ناعادلانه و آن را محکوم کرده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان