گزارش ماهیانه وضعیت حقوق بشر در ماە ژوئیه ٢٠٢٠

KMMK:

گزارش وضعیت حقوق بشر در ماه ژوئیە سال ۲۰٢٠ به کوشش جمعیت حقوق بشر کوردستان با استناد به گزارش‌های متعدد رسیدە بە این سازمان حقوق بشری گردآوری‌ شده است.

شایان‌ ذکر است این گزارش به دلیل عدم اجازه حکومت ایران به سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری گزارش کاملی نیست و تنها بخشی از نقض سامانمند حقوق بشر در شرق کوردستان را به تصویر می‌کشد.

حکومت جمهوری اسلامی ایران با بازداشت شهروندان کورد، نقض حقوق مدنی و سیاسی، نقض آزادی عقیده و بیان، نقض حق حیات و امنیت شخصی، تبعیض‌های حکومتی، هتک حرمت شهروندان و همچنین شکنجه زندانیان سیاسی و نادیده گرفتن حقوق بنیادین زندانیان سیاسی، ماه مورد بررسی را به پایان رساند.

اعدام

در ماە ژوئن شش زندانی اعدام شدەاند. این اعدام شدگان بە اتهام قتل عمد حکم قصاص داشتە و احکام آنها اجرا شدە است.

تعدادنامتاریخمحلاتهام
1فرزاد شکری13.07.2020سرپل ذهاوقتل عمد
2اسد کشاورز20.07.2020اورمیهقتل عمد
3امین سفر کش20.07.2020ارومیهقتل عمد
4کامیل قادری22.07.2020نقدهقتل عمد
5علی عبدی27.07.2020اورمیهقتل عمد
6امیر حسین قهریان27.07.2020اورمیهقتل عمد
7مرتضی پیرخضری31.07.2020سنهقتل عمد

زندان و بازداشت

در این ماە ٣٦ شهروند شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت ایران بازداشت شدە اند. بیشتر بازداشت شدگان بدون اتهام مشخص، بدون وجود حکم قضایی و با ضرب و شتم بازداشت شدەاند. قابل ذکر است کە یک زندانی در زندان جان خود را از دست دادە است.

عدداسمسنتاریخمحلعلت
1 علی ساکنی؟02.07.2020سنهسیاسی
2کاوان کسرایی2302.07.2020مریوان؟
3سوران مختاری فر؟02.07.2020مهاباد؟
4سوران نصیری؟02.07.2020مهاباد؟
5امید عباسی؟02.07.2020مهاباد؟
6ریبوار پادست؟03.07.2020مهاباد؟
7رضا رمضانی؟07.07.2020اسلام آباد غربتوهین به مقدسات
8ابوبکر عبدی2308.07.2020شنو؟
9بهروز بایزیدی2508.07.2020شنو؟
10کیوان شوانی2608.07.2020شنو؟
11فاتح محمد‌خانی؟08.07.2020جوانروفعالیت مدنی
12فرشاد بیگی؟10.07.2020کرماشان؟
13متین خوله1612.07.2020مهاباد؟
14عثمان رحیمی‌فرد؟14.07.2020کامیاران؟
15علی زراوی؟14.07.2020پیرانشارهمکاری با احزاب کوردستان
16عادل شیخه؟14.07.2020پیرانشهرهمکاری با احزاب کوردستان
17یوسف جهان آرا؟14.07.2020پیرانشارهمکاری با احزاب کوردستان
18عثمان روستا؟17.07.2020سردشت؟
19دیاکو تارا؟17.07.2020پیرانشار؟
20مراد مرادی؟18.07.2020پیرانشار؟
21سید کامیل احمدی؟18.07.2020سنه؟
22فتاح فروهر؟19.07.2020پیرانشارهمکاری با احزاب کوردستان
23مجتبی بساطی؟19.07.2020کرماشانفحالیت رسانەای
24رضا قربانی؟20.07.2020پیرانشار؟
25رانکو قربانی؟20.07.2020تبریز؟
26منصور الماسی؟21.07.2020بوکان؟
27جعفر اوصافی3021.07.2020بوکان؟
28کیومرثنوجوان21.07.2020هورامانهمکاری با احزاب کوردستان
29هیمن ادوایینوجوان21.07.2020هورامانهمکاری با احزاب کوردستان
30خلیل حسینی؟21.07.2020کرماشان؟
31حسین حسن زاده6023.07.2020مهاباد؟
32خلیل حسینی؟23.07.2020کرماشاناعتراض بە حکم اعدام
33سیاوش روزخون2326.07.2020مهابادهمکاری با احزاب کوردستان
34نوید محمدی؟27.07.2020نقده؟
35خالد محمدی؟27.07.2020نقده؟
36هادی عزیزی2028.07.2020سرپل ذهاو؟

کولبران
دراین ماه نیز تعدادی از کولبران شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران کشته و یا زخمی شده اند. دراین ماه ١٠ کولبر و کاسبکار کشته  و ١٢ کولبر و کاسبکار زخمی شده اند. 

کولبر و کاسبکار کشتە شدە

عدداسمسنتاریخمحلعلت
1آیت یوسفی؟07.07.2020 ثلاث باوه جانیتعقیب و گریز نیروی نظامی ایران
2زیاد اثباتی حیدرانلو؟11.07.2020اورمیەشلیک نیروی نظامی ترکیە
3ابراهیم ابوبکری؟11.07.2020پیرانشارتیراندازی نیروی نظامی ایران
4شمزین احمدی؟17.07.2020صومای برادوستتیراندازی نیروی نظامی ایران
5؟؟20.07.2020گردنه« ته‌ته»تیراندازی نیروی نظامی ایران
6؟؟20.07.2020گردنه« ته‌ته»تیراندازی نیروی نظامی ایران
7وزیر محمدی2930.07.2020نوسودتیراندازی نیروی نظامی ایران
8رضا پوراسماعیل؟31.07.2020عموخانزاد چالدرانتیراندازی نیروی نظامی ایران
9یوسف احمدی؟07.07.2020میرآباد سردشتتیراندازی نیروی نظامی ایران
10رسول باکند؟19.07.2020پیرانشارتیراندازی نیروی نظامی ایران

کولبر و کاسبکار زخمی

عدداسمسنتاریخمحلعلت
1حکمت احمدی؟10.07.2020صومای برادوستتیراندازی نیروی نظامی ایران
2روشن جهانگیری؟10.07.2020صومای برادوستتیراندازی نیروی نظامی ایران
3رامین بلخانلو؟20.07.2020مرز ماکوتیراندازی نیروی نظامی ایران
4میکائیل خسروی؟21.07.2020هنگه‌ژال بانهتیراندازی نیروی نظامی ایران
5امید محمدی؟21.07.2020منطقه نوسودتیراندازی نیروی نظامی ایران
6ویسی حسین‌نژاد؟21.07.2020چالدرانتیراندازی نیروی نظامی ایران
7آزاد شریفی؟27.07.2020مرز هنگه‌ژالهتیراندازی نیروی نظامی ایران
8شیخ علی حسینی؟27.07.2020مرز هنگه‌ژالهتیراندازی نیروی نظامی ایران
9؟؟27.07.2020مرز هنگه‌ژالهتیراندازی نیروی نظامی ایران
10؟؟27.07.2020مرز هنگه‌ژالهتیراندازی نیروی نظامی ایران
11؟؟27.07.2020مرز هنگه‌ژالهتیراندازی نیروی نظامی ایران
12ریبین اسماعیل1704.07.2020چومانتیراندازی نیروی نظامی ایران

خودکشی، خودسوزی و قتل

در این ماە ٩ نفر خودکشی و خودسوزی کردەاند. همچنین سە نفر بە قتل رسیدەاند.

عدداسمسنتاریخمحلعلت
1امیر ارسلان1603.07.2020پیرانشارمشکلات خانوادگی
2فخرالدین محمودی؟04.07.2020پیرانشارمشکلات خانوادگی
3شکیبا زحمتکش2509.07.2020پاوه؟
4زانیار نادری1410.07.2020؟؟
5عبدالاحد بزم آرا؟12.07.2020پیرانشارزندانی سیاسی
6فردین گویلی4220.07.2020سنهبه دلیل مشکلات خانوادگی
7دختر_ ش.س1631.07.2020روانسر؟
8م .ا2131.07.2020پیرانشار؟
9بسنا احمدی5901.07.2020اورمیەبه دلیل مشکلات خانوادگی

قتل

عدداسمسنتاریخمحل
1ژیار غفوری510.07.2020جوانرو
2پرنگ قاضی؟21.07.2020تهران
3سیوان پاییزیان3031.07.2020سنه

مین

در نتیجە انفجار مین ٣ نفر کشتە و ١ نفر زخمی شدە اند.

کشتە شدە

عدداسمسنتاریخمحلعلت
1هادی امیدی؟18.07.2020ایلامانفجار مین
2چراغ عبدی؟18.07.2020ایلامانفجار مین
3سلیم تارات؟18.07.2020ایلامانفجار مین

زخمی شدە

عدداسمسنتاریخمحلعلت
1مهدی امید؟18.07.2020ایلامانفجار مین

در پایان جمعیت حقوق بشر کوردستان از مردم شرق کوردستان می‌خواهد کە در احقاق حقوق خود کوشا باشند و سعی نمایند هرگونه تبعیض و نابرابری را کە از جانب جمهوری اسلامی ایران به آن‌ها روا داشته می‌شود را بە گوش جهانیان برسانند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان