پیرانشار: یک شهروند به دو ماه حبس تعزیری محکوم شد

KMMK:

“واحد سعیدی” اهل پیرانشار، در دادگاه تجدیدنظر به ۲ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

براساس گزارش: محکومیت نامبرده در مرحله‌ی بدوی یک سال بوده است که در دادگاه تجدید نظر به ۲ ماه حبس تعزیری تغییر یافت و همچنین دادگاه تجدیدنظر متذکر شده است که با احتساب دوران بازداشت واحد سعیدی، دوران محکومیت ایشان سپری شده است.

شایان ذکر است که: ۱۷ آذر ١٣٩٧ خورشیدی، واحد سعیدی در شهر پیرانشار به اتهام “همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون” بازداشت و بعد از دو ماه بازجویی به قید وثیقه آزاد شده بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان