گزارش ماهیانه وضعیت حقوق بشر در ماە ژوئن ٢٠٢٠

KMMK:

گزارش وضعیت حقوق بشر در ماه ژوئن سال ۲۰٢٠ به کوشش جمعیت حقوق بشر کوردستان با استناد به گزارش‌های متعدد رسیدە بە این سازمان حقوق بشری گردآوری‌ شده است.

شایان‌ ذکر است این گزارش به دلیل عدم اجازه حکومت ایران به سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری گزارش کاملی نیست و تنها بخشی از نقض سامانمند حقوق بشر در شرق کوردستان را به تصویر می‌کشد.

حکومت جمهوری اسلامی ایران با بازداشت شهروندان کورد، نقض حقوق مدنی و سیاسی، نقض آزادی عقیده و بیان، نقض حق حیات و امنیت شخصی، تبعیض‌های حکومتی، هتک حرمت شهروندان و همچنین شکنجه زندانیان سیاسی و نادیده گرفتن حقوق بنیادین زندانیان سیاسی، ماه مورد بررسی را به پایان رساند.

اعدام

در ماە ژوئن سە زندانی اعدام شدەاند. یک تن از اعدام شدگان با نا هدایت عبداللەپور بە اتهام سیاسی و عضویت در احزاب کوردستانی حکم اعدام داشت و توسط جمهوری اسلامی ایران تیرباران شد.

نفر دوم و سوم اعدام شدە بە اتهام قتل اعدام شدەاست.

تعدادمشخصاتسنتاریخ اعداممحلاتهام
1هدایت عبداللەپور26.06.2020شنوتیرباران( اتهام سیاسی و عضویت در احزاب کوردستانی)
2رحیم یوسفی4010.06.2020پیرانشهرقصاص
3محمد عزیز محمودی؟30.06.2020سنهقضاش

محیط زیست

در این ماە سە تن از فعالان محیط زیست شرق کوردستان در شهر پاوە هنگام تلاش برای مهار آتش سوزی جنگلهای پاوە جان خود را از دست دادند.

مختار خندان، بلال امینی و یاسین کریمی سە فعال زیست محیطی هستند کە جان خود را از دست دادەاند. احتمال قتل عمد انها توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران وجود دارد.

زندان و بازداشت

در این ماە ١٩ شهروند شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت ایران بازداشت شدە اند. بیشتر بازداشت شدگان بدون اتهام مشخص، بدون وجود حکم قضایی و با ضرب و شتم بازداشت شدەاند. قابل ذکر است کە یک زندانی در زندان جان خود را از دست دادە است. همچنین یک دانشجو زیر شکنجە در بازداشتگاە حکومت ایران در شهر کرماشان بە قتل رسیدە است.

تعدادمشخصاتتاریخمحلعلت 
1شهرام مصطفی پور01.06.2020اورمیەنامشخص
2عمر خاکزاد02.06.2020پیرانشهرنامشخص
3بابک دبیریان08.06.2020کرماشانفعال مدنی
4صهیب ساعدی08.06.2020سنهفعال محیط زیست
5خیرت پرواز12.06.2020مریواننامشخص
6سید احمد صابری22.06.2020پیرانشهرنامشخص
7ابراعیم شوریانی22.06.2020بانهنامشخص
8علی عزیزیان22.06.2020بازارچه مرزی پرویز خانکاسبکار 
9پیام عزیزیان22.06.2020بازارچه مرزی پرویز خانکاسبکار
10مرتضی امیر22.06.2020بازارچه مرزی پرویز خانکاسبکار
11مصطفی امیری22.06.2020بازارچه مرزی پرویز خانکاسبکار
12ارسلان ناتوش26.06.2020اورمیەنامشخص
13رضا صوفیوند27.06.2020شهرستان درودنامشخص
14افشین شیخ‌الاسلامی27.06.2020سنهفعال مدنی
15فرانک جمشیدی28.06.2020سنهفعال محیط زیست
16خالص پور محمود29.06.2020ماکوبه اتهام همکاری با احزاب کوردستانی 
17محمد29.06.2020ماکوبه اتهام همکاری با احزاب کوردستانی 
18سمد29.06.2020ماکوبه اتهام همکاری با احزاب کوردستانی 
19اردشیر بروک میلان29.06.2020ماکوبه اتهام همکاری با احزاب کوردستانی 

کولبران
دراین ماه نیز تعدادی از کولبران شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران کشته و یا زخمی شده اند. دراین ماه ٦ کولبر و کاسبکار کشته  و ٢٣ کولبر و کاسبکار زخمی شده اند. 

کولبر و کاسبکار کشتە شدە

1سجاد دلایی میلان؟03.06.2020چالدرانبا شلیک نیروهای مرزی جمهوری اسلامی
2عمر مصلحتی؟06.06.2020نوکان سردشتبا شلیک نیروهای مرزی جمهوری اسلامی
3ارھان گورور؟16.06.2020سلماسشلیک نیروهای نظامی حکومت ترکیە
4قاسم سربازی؟25.06.2020مرز چالدرانبا شلیک نیروهای مرزی جمهوری اسلامی
5شاکر بروکی میلان26.06.2020مرز چالدرانبا شلیک نیروهای مرزی جمهوری اسلامی
6سالم سلیمان نژاد؟28.06.2020اورمیەبا شلیک نیروهای مرزی جمهوری اسلامی

کولبر و کاسبکار زخمی

تعدادمشخصاتسنتاریخمحلعلت
1علی معارفی ؟04.06.2020بانهبا شلیک نیروهای مرزی جمهوری اسلامی
2عبدالرحمن شائقی؟06.06.2020نوکان سردشتبا شلیک نیروهای مرزی جمهوری اسلامی
3هیمن مظفری؟06.06.2020هانه گرمله با شلیک نیروهای مرزی جمهوری اسلامی
4محمد رستمی؟06.06.2020مرزی سقزضرب و شتم نیروهای نظامی
5هاوبیر ابراهیمی؟07.06.2020مرزی دیناران با شلیک نیروهای مرزی جمهوری اسلامی
6ارسلان عبداللهی؟07.06.2020مرزی دیناران با شلیک نیروهای مرزی جمهوری اسلامی
7عثمان صالحی؟07.06.2020مرزی دیناران با شلیک نیروهای مرزی جمهوری اسلامی
8ابراهیم رسولی؟07.06.2020مرزی دیناران با شلیک نیروهای مرزی جمهوری اسلامی
9قابیل مرجانی راد؟16.06.2020اورمیەانفجار مین
10سعید گورور؟16.06.2020سلماسشلیک نیروهای نظامی حکومت ترکیە
11رسول حسن زاده؟16.06.2020مرز دوله‌توبا شلیک نیروهای مرزی جمهوری اسلامی
12هادی راستی؟16.06.2020مرز بانهبا شلیک نیروهای مرزی جمهوری اسلامی
13ایوب رستمی2721.06.2020مرز شوشمیبا شلیک نیروهای مرزی جمهوری اسلامی
14؟؟22.06.2020مرزهنگه ژالبا شلیک نیروهای مرزی جمهوری اسلامی
15؟؟22.06.2020مرزهنگه ژالبا شلیک نیروهای مرزی جمهوری اسلامی
16یاسین اعلایی؟25.06.2020مرز چالدرانبا شلیک نیروهای مرزی جمهوری اسلامی
17رضا دلایی میلان؟25.06.2020مرز چالدرانبا شلیک نیروهای مرزی جمهوری اسلامی
18ارسلان ناتوش؟26.06.2020اورمیەبا شلیک نیروهای مرزی جمهوری اسلامی
19داود مجیدیان؟28.06.2020اورمیەبا شلیک نیروهای مرزی جمهوری اسلامی
20؟؟28.06.2020اورمیەبا شلیک نیروهای مرزی جمهوری اسلامی
21عارف خدادادی4829.06.2020نوسودبا شلیک نیروهای مرزی جمهوری اسلامی
22جمیل عبدی2929.06.2020نوسودبا شلیک نیروهای مرزی جمهوری اسلامی
23توفیق رستاد ؟29.06.2020نوسودبا شلیک نیروهای مرزی جمهوری اسلامی

خودکشی، خودسوزی و قتل

در این ماە ٥ نفر خودکشی و خودسوزی کردەاند.

تعدادمشخصاتسنتاریخمحلعلت
1نگین کرمی1610.06.2020سقزبه دلیل مشکلات خانوادگی
2روژین فلاحی2213.06.2020مریوانبه دلیل مشکلات خانوادگی
3شیوا اسماعیلی؟22.06.2020مهابادبه دلیل مشکلات خانوادگی
4سمیه فتحی1820.06.2020کرماشانمشکلات خانوادگی
5شلیر برزنجی2821.06.2020اورمیەازدواج اجباری

مین

در نتیجە انفجار مین دو نفر زخمی و کشتە شدە اند.

عددمشخصاتسنتاریخمحلنتیجە
1درویش مینه4916.06.2020الوت بانهمردە
2قابیل مرجانی راد؟16.06.2020اورمیەزخمی

در پایان جمعیت حقوق بشر کوردستان از مردم شرق کوردستان می‌خواهد کە در احقاق حقوق خود کوشا باشند و سعی نمایند هرگونه تبعیض و نابرابری را کە از جانب جمهوری اسلامی ایران به آن‌ها روا داشته می‌شود را بە گوش جهانیان برسانند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان