موج دوم مبتلایان به ویروس کرونا در استان سنه

KMMK:

افزایش انفجاری آمار مبتلایان به کرونا ویروس در جغرافیای ایران به طور کل و علی الخصوص در شرق کوردستان، سوای وجوه پزشکی و سرشت بیماریهای و یروسی نشانی از بی تدبیری مسئولان حکومت است که این روزها شرق کوردستان بیش از پیش درگیر ویروس کرونا است و نفسهایش بە شمارە افتادە است.
در این میان موج جدید این ویروس خانمانسوز استان سنه را بیشتر از موج اول آن درگیر کردە است،طبق مشاهدات میدانی از بیمارستان توحید سنه متاسفانە ظرفیت این بیمارستان تکمیل شدە و بیمارستانهای کوثر و بعثت نیز بە دلیل افزایش بیش از حد بیماران کرونا بە بیمارستانهای پذیرش کنندە بیماران کرونا اختصاص یافتە است.
وخامت اوضاع در بیمارستانها بە حدی بالا است کە پرسنل بیمارستان نیز توانایی خود برای رسیدگی بە بیماران را از دست دادەاند، وضعیت بە حدی حاد است کە حجم زیادی از مراجعە کنندگان را در این بیمارستانها بستری نکردە و راهی خانەهایشان میکنند کە این مسئلە وخامت اوضاع را بیشتر کردە است همزمان عدم رعایت فاصلە گذاری از طرف مردم نیز اوضاع را روز بە روز بحرانی تر میکند .در میان شهرهای استان سنه شهرهای سنه و سقز در کانون بحران قرار دارند و بقیە شهرها نیز روز بە روز بحرانی تر می شوند. نکتە اصلی در این مسئلە عدم توجە جدی مسئولین در قرنطینە شهرها است کە آتش این بحران را شعلەور تر میکند همچنین با توجە بە گزارشی از منابع مطلع که برای جمعیت حقوق بشر کوردستان ارسال شده است اذعان شده است که: تنها کاری کە مسئولین در این رابطە انجام میدهند آمادە کردن قبر برای این بیمارن است لذا با توجە بە این مسائل مردم باید خود با رعایت پروتکلهای بهداشتی و همچنین پرهیز از رفت و آمدهای غیر ضروری از بحرانی تر شدن اوضاع جلوگیری نمایند.
در همین رابطه رئیس انتسابی دانشگاه علوم پزشکی استان سنه با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳۵۲ بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های استان بستری هستند، بیان کرد: اکنون ۴۰ نفر بیمار مبتلاء به کرونا در بخش ویژه(آی سی یو) بستری هستند.رضاعی ذکر کرد: همچنین بیمارستان توحید سنندج از کل ٢٢۵ تخت، ٢٠١ تخت آن به بیماران کرونایی اختصاص داده شده است.
با اشاره به آمار بستری شدگان در استان سنه به تفکیک بیمارستان‌های استان، افزود: در بیمارستان توحید سنه ۱۸۹ نفر، بعثت سنه ۴۳ نفر، کوثر سنندج ۷ نفر، بیمارستان موسوم به خمینی سقز ۲۷ نفر، بوعلی مریوان ۱۴ نفر، فجر مریوان ۱۰ نفر، بهشتی قروه ۱۰ نفر، امام حسین بیجار ۷ نفر، بیمارستان سینای کامیران۱۶ نفر، خمینی دیواندره ۷ نفر، صلاح الدین بانه ۳ نفر و بیمارستان رازی بانه ۱۹ نفر بستری هستند.
وی آمار فوت شدگان بر اثر بیماری کرونا در این استان از ابتدا تا کنون را ۱۹۲ نفر عنوان کرد و گفت: از این تعداد ۴۷ نفر در سقز، ۴۸ نفر در سنه، ۲۱ نفر در قروه، ۲۰ نفر در بانه، مریوان ١٢ نفر، بیجار ۱۲ نفر، ۱۹ نفر در کامیران، ۸ نفر در دیواندره و پنج نفر در دیولان جانباختند که همه موارد به صورت بهداشتی و با رعایت دستورالعمل های مرتبط دفن شده‌اند.
این اعلام در حالی است که براساس گزارش KMMK از سوی منابع آگاه از سنه اعلام شده است که: بیماران مراجع به مراکز درماتی این استان از کمبود نیروی کادر درمان، عدم اخذ داروهای اولیه و فقدان لباس ایزوله برای کادر درمان موجود سخن به میان می آورند.
همچنین اظهارداشتند که آمارهای رسمی اعلام شده از سوی مسئولین دولتی کمتر از یک سوم آمارهای واقعی می باشد به صورتی که طی دو روز گذشته از جان باختن تعدادی از شهروندان سنه خبرهای غیر رسمی اعلام شده بود.
جمعیت حقوق بشر کوردستان