حکم شلاق علی عزیزی و الیار حسین زاده به اجرا در آمد

KMMK:
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ شمسی، حکم شلاق و جزای نقدی علی عزیزی و الیار حسین زاده دو تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه ۹۸ به اجرا در آمد.
علی عزیزی و الیار حسین زاده اسفندماه ۹۸ به همراه چهار نفر دیگر خود توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ حکومت ایران در اورمیه به ریاست قاضی حمید گلی نژاد به اتهام “اخلال در نظم عمومی” هر کدام به پرداخت پانزده میلیون ریال جزای نقدی بدل از ۸ ماه حبس و ۲۰ ضربه شلاق محکوم شده بودند.
علی عزیزی به علت بازداشت در زندان مرکزی تبریز نتوانسته بود در جلسه محاکمه خود حاضر شود. شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ مجتمع بهشتی در شهر اورمیه با دادگاهی مجدد او، دفاعیات وی را رد کرده و رای صادره در دادگاه غیابی را عینا تایید کرده است.
حکم الیار حسین زاده نیز به صورت غیابی برای وی صادر شده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان