گزارش ماهیانه وضعیت حقوق بشر در ماە می ٢٠٢٠

KMMK:

گزارش وضعیت حقوق بشر در ماه می سال ۲۰٢٠ به کوشش جمعیت حقوق بشر کوردستان با استناد به گزارش‌های متعدد رسیدە بە این سازمان حقوق بشری گردآوری‌ شده است.

شایان‌ ذکر است این گزارش به دلیل عدم اجازه حکومت ایران به سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری گزارش کاملی نیست و تنها بخشی از نقض سامانمند حقوق بشر در شرق کوردستان را به تصویر می‌کشد.

حکومت جمهوری اسلامی ایران با بازداشت شهروندان کورد، نقض حقوق مدنی و سیاسی، نقض آزادی عقیده و بیان، نقض حق حیات و امنیت شخصی، تبعیض‌های حکومتی، هتک حرمت شهروندان و همچنین شکنجه زندانیان سیاسی و نادیده گرفتن حقوق بنیادین زندانیان سیاسی، ماه مورد بررسی را به پایان رساند.

اعدام

در ماە می اماری از اعدام زندانیان منتشڕ نشدە است. جمهوری اسلامی هیچگاە آمار دقیق و رسمی اعلام نمیکند.

زندان و بازداشت

در این ماە ١٢ شهروند شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت ایران بازداشت شدە اند. بیشتر بازداشت شدگان بدون اتهام مشخص، بدون وجود حکم قضایی و با ضرب و شتم بازداشت شدەاند.

عددنامسنتاریخ محل
1عبدالله ادوایی؟4,5202سەوڵاوا(سروآباد)
2طارق رحیم‌پور؟05.05.2020سنه
3بنیامین رحیم‌پور؟05.05.2020سنه
4ادریس گله داری؟10.05.2020سنه
5زانیار نور محمدی؟10.05.2020سنه
6سعید رشیدی؟11.05.2020مهاباد
7محمد علی لشکری؟11.05.2020مهاباد
8سمیع شریفیان1713.05.2020پیرانشار
9عباس صدیقی؟17.05.2020پیرانشار
10یوسف ابراهیم زاده؟22.05.2020شنو
11شهاب آجی؟22.05.2020نقده
12اسلام انباخون ؟23.05.2020اورمیە

کولبران
دراین ماه نیز تعدادی از کولبران شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران کشته و یا زخمی شده اند. دراین ماه ١٦ کولبر و کاسبکار کشته  و ٢٤ کولبر و کاسبکار زخمی شده اند. 

کولبر و کاسبکار کشتە شدە

عدداسمسنتاریخمحلعلت
1محمود مرادی2203.05.2020هنگژاله بانهشلیک نیروهای مسلح حکومت
2محمد ابراهیم زاده؟03.05.2020نوکان- کانی زردهشلیک نیروهای مسلح حکومت
3لقمان چهارگوشە ؟09.05.2020بلە سووری خوارێشلیک نیروهای مرزبانی
4کیوان کوثری؟09.05.2020بانهسقوط از ارتفاع
5کامران مولان نیا3212.05.2020سردشتشلیک نیروهای مرزبانی
6آرام مولودی2517.05.2020شنوسقوط در رودخانە
7بهرام یوسفی؟17.05.2020مرز قطورشلیک نیروهای مرزی ترکیه
8سفر ایل افکن3720.05.2020شنوشلیک نیروهای مسلح حکومت
9 قادر یادساره2123.05.2020مرزی بودندشلیک نیروهای مرزی ترکیه
10ارسلان احمدی؟24.05.2020مرزی صومابرادوستشلیک نیروهای مرزبانی
11کامران گولان؟25.05.2020مرز سردشتشلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران
12محسن درویش‌زاده 2629.05.2020منطقه‌ی الندشلیک نیروهای مسلح حکومت
13 ابراهیم‌ جوردیزج 2829.05.2020منطقه‌ی الندشلیک نیروهای مسلح حکومت

کاسبکار کشتە شدە

عدداسمسنتاریخمحلعامل
1سینا مام سلیمی؟22.05.2020سقزنیروی انتظامی
2هادی گولابی؟29.05.2020شهر بروجردنیروی انتظامی
3بهزاد صالحی1819.05.2020کرماشاننیروهای مسلح

کولبر و کاسبکار زخمی

عدداسمسنتاریخمحلعلت
1صدیق احمدی؟03.05.2020چالدرانشلیک نیروهای مسلح حکومت
2منصور چهارگوشە؟09.05.2020بلە سووری خوارێشلیک نیروهای مرزبانی
3میثم محمدی؟09.05.2020بلە سووری خوارێشلیک نیروهای مرزبانی
4نوزاد؟15.05.2020هورامانشلیک نیروهای مرزبانی
5؟؟15.05.2020هورامانشلیک نیروهای مرزبانی
6رضا سرشیری؟17.05.2020روستای وکیلشلیک نیروهای مرزبانی
7منافع حسن‌زاده؟17.05.2020روستای وکیلشلیک نیروهای مرزبانی
8بهزاد رمضانی؟17.05.2020روستای وکیلشلیک نیروهای مرزبانی
9شمس الدین عمرپور؟17.05.2020 مرز بین شرق و شمالشلیک نیروهای مسلح ترکیە
10سالار؟21.05.2020مرز  نوسودشلیک نیروهای مرزبانی
11کیهان؟21.05.2020مرز  نوسودشلیک نیروهای مرزبانی
12ذکریا ؟21.05.2020مرز  نوسودشلیک نیروهای مرزبانی
13محمد امینی؟21.05.2020مرز  نوسودشلیک نیروهای مرزبانی
14منصور 3022.05.2020 مرزی بیتوششلیک نیروهای مرزبانی
15بختیار3222.05.2020 مرزی بیتوششلیک نیروهای مرزبانی
16؟؟23.05.2020مرزی بودندشلیک نیروهای مرزی ترکیه
17؟؟23.05.2020مرزی بودندشلیک نیروهای مرزی ترکیه
18؟؟23.05.2020مرزی بودندشلیک نیروهای مرزی ترکیه
19رودان احمدی؟24.05.2020مرزی صومابرادوستشلیک نیروهای مرزبانی
20توران احمدی؟24.05.2020مرزی صومابرادوستشلیک نیروهای مرزبانی
21کامیل گوهری؟29.05.2020مرزپیرانشهرشلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران
22کمال گوهری؟29.05.2020مرزپیرانشهرشلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران
23رسول چپلک؟29.05.2020مرزپیرانشهرشلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران
24علی خزرزاده؟30.05.2020بانهشلیک نیروهای مرزبانی

خودکشی، خودسوزی و قتل

در این ماە ٦ نفر خودکشی و خودسوزی کردەاند.

عدداسمسنتاریخمحلعلت 
1هادی یزدانی4701.05.2020سقزنامشخص
2شیلان شبرنگ1603.05.2020هورامانمشکلات خانوادگی
3زینب کودکی1107.05.2020ایلامفقر
4اصغر خسروی2518.05.2020روانسربیکاری
5مفیده حسین نژاد1824.05.2020سقزازدواج اجباری
6حاصل التون1926.05.2020پیرانشهرنامشخص

مین

در نتیجە انفجار مین دو نفر زخمی شدە اند

عدداسمسنتاریخمحل
1بهروز باقری3007.05.2020قلاویزان
2محمد صالحی4615.05.2020بانه

در پایان جمعیت حقوق بشر کوردستان از مردم شرق کوردستان می‌خواهد کە در احقاق حقوق خود کوشا باشند و سعی نمایند هرگونه تبعیض و نابرابری را کە از جانب جمهوری اسلامی ایران به آن‌ها روا داشته می‌شود را بە گوش جهانیان برسانند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان