کولبر کورد جانش را از دست داد

طبق خبری کە از گزارشگر جمعیت حقوق بشر کوردستان  رسیدە است ، روز ٢٣ می ٢٠١٦ ، کاسبکار کورد بە نام رحمان سعیدی اهل روستای دویسە در منطقەی سرشیو مریوان  شرق کوردستان در مرز نوسود از مناطق پاوە در استان کرماشان در هنگام فرار از  دست مامورین دولتی اسب وی رمە کردە و او در این حادثە جانش را از دست داد.

لازم بە ذکر است کە سالانە تعداد زیادی از کاسبکاران و کولبران کورد بە دلیل انفجار مین وشلیک مستقیم و فرار از دست مامورین دولتی جمهوری اسلامی ایران جانشان را از دست میدهند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان