سقز: احضار دو فعال کارگری به نهاد امنیتی حکومت ایران

KMMK:

روز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ خورشیدی، ( ۲۹ آپریل ۲۰۲۰ ) دو فعال کارگری و سرشناس سقزی « محمود صالحی و عثمان اسماعیلی » به اداره اماکن حکومت جمهوری اسلامی ایران احضار شدند.

بر اساس گزارش: نیروهای امنیتی اداره اماکن جمهوری اسلامی ایران با تلفن این دوفعال کارگری را احضار کرده اند.

لازم به ذکر است که : نامبردگان از حضور در محل تعیین شده توسط نیروهای اماکن خوداری کرده و اعلام داشته اند؛ فقط در صورت دریافت احضاریه کتبی دادگاه در محل مربوطه حاضر خواهند شد.

شایان ذکر است که: حکومت جمهوری اسلامی ایران در چند روز گذشته و با نزدیک شدن به روز جهانی کارگر اقدام به تهدید و احضارچندین فعال کارگری در شهرهای شرق کوردستان کرده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان