جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبارگزارشهاماهانە

گزارش ماهیانه وضعیت حقوق بشر در ماە آپریل ٢٠٢٠

KMMK:

گزارش وضعیت حقوق بشر در ماه آپریل سال ۲۰٢٠ به کوشش جمعیت حقوق بشر کوردستان با استناد به گزارش‌های متعدد این سازمان حقوق بشری گردآوری‌ شده است.

شایان‌ ذکر است این گزارش به دلیل عدم اجازه حکومت ایران به سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری گزارش کاملی نیست و تنها بخشی از نقض سامانمند حقوق بشر در شرق کوردستان را به تصویر می‌کشد.

حکومت جمهوری اسلامی ایران با بازداشت شهروندان کورد، نقض حقوق مدنی و سیاسی، نقض آزادی عقیده و بیان، نقض حق حیات و امنیت شخصی، تبعیض‌های حکومتی، هتک حرمت شهروندان و همچنین شکنجه زندانیان سیاسی و نادیده گرفتن حقوق بنیادین زندانیان سیاسی، ماه مورد بررسی را به پایان رساند.

اعدام

در ماە آپریل ٩ زندانی در زندانهای حکومت ایران در شرق کوردستان اعدام شدند ، گزارشهایی مبنی از اعدام چند تن دیگر نیز منتشڕ شدە است کە بە دلیل نبود منبع موثق از اعلام آنها خودداری شدە است.

شمارەنامسنتاریجشهراتهام
1مصطفی سلیمی5111.04.2020سقزفعالیت سیاسی 
2شایان سعید پور؟21.04.2020سقزقتل عمد
3لقمان احمدپور3022.04.2020بانهقتل عمد
4سینا محمدی2623.04.2020دیولانقتل عمد
5رامیار مخلص2824.04.2020بانهقتل عمد
6عبدالواحد فیضی؟24.04.2020بانهقتل عمد
7زرار پیغامی5328.04.2020شنوقتل عمد
8یاسر رسولی3028.04.2020بوکانقتل عمد
9فائق شریفی؟28.04.2020دیواندرهقتل عمد
بعد از فرار زندانیان زندان ایران در شهر سقز اعدام زندانیان شدت بیشتری گرفت

زندان و بازداشت

در این ماە ١٤ شهروند شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت ایران بازداشت شدە اند. بیشتر بازداشت شدگان بدون اتهام مشخص، بدون وجود حکم قضایی و با ضرب و شتم بازداشت شدەاند.

شمارەنامتاریخمکانتهام
1غلامرضا نوری علی03.04.2020کرماشانانتشار اخبار مربوط بە کرونا
2امیر بابایی08.04.2020کرماشانروزنامه نگار
3قاسم عطایی عظیمی14.04.2020بجنوردفعال سیاسی و رسانەای
4کامران عبدی پور20.04.2020سقزنامشخص
5اسماعیل اردوانی23.04.2020مریوانهمکاری با احزاب کوردستان
6فرهاد احمدی‌پور30.04.2020بانهعلت؟
7بیستون احمدی‌پور 30.04.2020بانهعلت؟
8خلیل کریمی30.04.2020بانهعلت؟
9کریم کریمی30.04.2020بانهعلت؟
10بارزان کریمی30.04.2020بانهعلت؟
11هادی احمدپور30.04.2020بانهعلت؟
12ادریس کریم‌زاده30.04.2020بانهعلت؟
13فرشاد رحمانی 30.04.2020کامیرانعلت؟
14محمد ابراهیم زاده30.04.2020پیرانشهرهمکاری با احزاب کوردستان

کولبران
دراین ماه نیز تعدادی از کولبران شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران کشته و یا زخمی شده اند. دراین ماه ٢ کولبر و کاسبکار کشته  و ٣ کولبر و کاسبکار زخمی شده اند. 

کولبر و کاسبکار کشتە شدە

شمارەنامسنتاریجشهرعلت
1برهان جنیانلو‌2408.04.2020مرز ماکوشلیک نیروهای مرزبانی
2عسگر محمدی؟09.04.2020ارتفاعات نبی کندینامشخص

کولبر و کاسبکار زخمی

شمارەنامسنتاریجشهرعلت
1مجید؟08.04.2020مرز ماکوشلیک نیروهای مرزبانی
2؟؟08.04.2020مرز ماکوشلیک نیروهای مرزبانی
3مجید برایی 13.04.2020روستای شیخ سلوشلیک نیروهای مرزبانی

خودکشی، خودسوزی و قتل

در این ماە ١١ نفر خودکشی و خودسوزی کردەاند.

شمارەنامسنتاریجشهرعلت
1سروه عبدی1604.04.2020سقزنامشخش
2مرد ؟3316.04.2020ایلامبیکاری و فقر
3دختر ؟1216.04.2020ایلامبیکاری و فقر
4سامان انصاری؟18.04.2020کامیارانبیکاری و فقر
5دریا محمدی2422.04.2020سنهمشکلات خانوادگی
6نگین امینی3422.04.2020سنقربیکاری و فقر
7شریفه مصطفی پور3222.04.2020سقزمشکلات خانوادگی
8افسانه رحیمی 2922.04.2020سقزمشکلات خانوادگی
9منیج قادری2624.04.2020نقدهنامشخش
10زن(س.غ)2526.04.2020سنهمشکلات خانوادگی
11زن (ل. قادری)5030.04.2020کامیرانمشکلات خانوادگی

در پایان جمعیت حقوق بشر کوردستان از مردم شرق کوردستان می‌خواهد کە در احقاق حقوق خود کوشا وسعی نمایند هرگونه تبعیض و نابرابری را کە از جانب جمهوری اسلامی ایران به آن‌ها روا داشته می‌شود را بە گوش جهانیان برسانند.
جمعیت حقوق بشر كوردستان

Related posts

اعتصاب غذای هفت زندانی محبوس در زندان حکومت ایران در اورمیە

مرگ یک کولبر بە علت سقوط از ارتفاع

تائید حکم ۱۱ سال زندان برای یک معلم در دیوان عالی ایران