احضار سه فعال کارگری در سنه و تهدید آنها توسط اطلاعات ایران


KMMK:
پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ شمسی سه فعال کارگری دیگر در شهر سنه به اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران احضار و مورد تهدید قرار گرفته اند.
شیث امانی، شریف ساعد پناه و شهلا دل بینا سه فعال کارگری و مدنی هستند که به اداره اطلاعات حکومت ایران در شهر سنه احضار و در خصوص برگزاری مراسم روز جهانی کارگر و در پیوند به کمپین اعتراض به حکم اعدام مورد بازجویی و مورد تهدید قرار گرفته اند.
قابل ذکر است که تعداد زیادی از فعالان مدنی، سیاسی و کارگری در شهرهای مختلف شرق کوردستان به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران احضار و مورد بازجویی قرار گرفت اند. این فعالان تهدید شده‌اند که نباید در هیچ تجمعی در پیوند با روز یک ماه می روز جهانی کارگر شرکت نمایند.
قابل ذکر است که حکومت ایران جدایی از بازداشت و ضایع نمودن حقوق کارگران، همزمان اقدام به کشتار کولبران کرده و سالانه دهها کارگر و کولبر را به قتل میرساند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان