سنه: تجمع اعتراضی دستفروشان و کسبه میدان گاز

KMMK:

دستفروشان سنه که وسایلشان توسط نیروهای حکومتی ضبط شده است دریک تجمع خواستار بازپسگیری وسایل کسب خود شدند.
بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: دادستانی و نیروهای شهرداری حکومت در سنه به بهانه کرونا اقدام به جمع آوری و ضبط وسایل دستفروشان میدان گاز سنه کرده و دو وانت متعلق به انها را ضبط کرده اند.
بر اساس گزارش: در طول یک هفته کار گذشته این دستفروشان با مراجعه به ادارات و سازمانهای مرتبط خواستار پیگیری و جوابگویی مسئولین شدند اما هیچ نتیجه ای تا لحظه تهیه خبر بدست نیاورده اند، به همین دلیل اقدام به تجمع و اعتراض در محل ادارات مربوطه کرده اند.
لازم به ذکر است که: شرق کوردستان که قبل از کرونا از فقیرترین و محرومترین مناطق موجود در جغرافیای سیاسی ایران بود. با همه گیر شدن وضعیت کرونا در جهان، ایران و بلاخص شرق کوردستان وضعیت زندگی مردم را تحت شعاع قرار داده و زمینه خودکشی، دزدی، فروپاشی بنیان خانواده ها و اعتیاد را در این منطقه از کوردستان مهیا کرده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان