مریوان: اخراج ۷ نفر از سازمان حمل و نقل عمومی

KMMK:

روز چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ خورشیدی، ۷ نفر از کارگران سازمان حمل و نقل مریوان اخراج شدند.
بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: در هفته اول روی کار آمدن ریاست جدید سازمان حمل و نقل به نام « ا.ر » ۷ نفر از کارگران ٨ سال سابقه در این سازمان اخراج شدند.
شایان ذکر است که به این افراد وعده داده شده بود که به استخدام شهرداری درخواهند آمد. این در حالی است که این کارگران ۶ ماه حقوق و مزایای معوقه خود از سازمان مذکور را هنوز دریافت نکرده اند.
به گفته یک منبع محلی: رئیس جدید سازمان مذکور به جای کارگران اخراج شده ۷ نفر از نزدیکان و خویشاوندان خود را جایگزین کرده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان