خواهان پاسخگویی حکومت اقلیم کوردستان در ارتباط با استرداد مصطفی سلیمی به ایران هستیم

KMMK:
جمعیت حقوق بشر کوردستان استرداد زندانی سیاسی مصطفی سلیمی توسط آسایش پنجوین حکومت اقلیم کوردستان به حکومت ایران شدیداً محکوم کرده و خواهان پاسخگویی مقامات این منطقه خودمختار در این پیوند است.
این زندانی سیاسی محکوم به اعدام بوده و ۱۷ سال گذشته را در زندان گذرانده است، استرداد زندانی سیاسی به حکومتی نظیر جمهوری اسلامی ایران منطبق با هیچ قانونی نبوده و نقض آشکار حقوق بشر و به خطر انداختن جان یک انسان می‌باشد.
اسایش پنجوین اقلیم کوردستان با این عمل خود جان این زندانی سیاسی را به خطر انداخته و در اعدام و قتل این زندانی سیاسی شریک می‌باشد.
مصطفی سلیمی زندانی سیاسی روز جمعە ٨ فروردین همراه با ٧٠ زندانی دیگر از زندان حکومت در شهر سقز توانسته بود، فرار کند و خود را به شهر پنجوین اقلیم کوردستان برساند.
این زندانی سیاسی توسط نیروهای امنیتی آسایش پنجوین حکومت اقلیم کوردستان در این شهر بازداشت و به حکومت ایران استرداد و‌ تحویل داده می‌شود.
مصطفی سلیمی اهل روستای ایلو شهرستان سقز و متولد چهارم تیرماه ۱۳۴۶ میباشد کە در تاریخ هفدهم فروردین ۱۳۸۲ بازداشت و با اتهاماتی نظیر «عضویت در احزاب اپوزسیون کوردستانی مخالف حکومت ایران»، «محاربه» و «سرقت مسلحانه» توسط قاضی گودینی محاکمه و به اعدام محکوم شده بود.
این زندانی پیشتر عضو حزب دمکرات کردستان ایران بودە و پس از جدایی از این حزب بە سقز بازگشتە بود. در مدت ١٧ سالی که ایشان در بازداشت بوده است، هیچ مرخصی نداشته و بدون داشتن حق مرخصی در زندان های ایران در شهرهای سقز و سنه محبوس بوده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان ضمن محکومیت شدید استرداد زندانی سیاسی مصطفی سلیمی، خواهان پاسخگویی مقامات اقلیم کوردستان می‌باشد.
قابل ذکر است که خواهان توقف حکم اعدام این زندانی توسط حکومت ایران بوده و از سازمان و نهادهای جهانی میخواهد که مانع اعدام نامبرده توسط حکومت ایران شوند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان