گزارش ماهیانه وضعیت حقوق بشر در ماە مارس ٢٠٢٠

KMMK:

گزارش وضعیت حقوق بشر در ماه مارس سال ۲۰٢٠ به کوشش جمعیت حقوق بشر کوردستان با استناد به گزارش‌های متعدد این سازمان حقوق بشری گردآوری‌ شده است.

شایان‌ ذکر است این گزارش به دلیل عدم اجازه حکومت ایران به سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری گزارش کاملی نیست و تنها بخشی از نقض سامانمند حقوق بشر در شرق کوردستان را به تصویر می‌کشد.

حکومت جمهوری اسلامی ایران با بازداشت شهروندان کورد، نقض حقوق مدنی و سیاسی، نقض آزادی عقیده و بیان، نقض حق حیات و امنیت شخصی، تبعیض‌های حکومتی، هتک حرمت شهروندان و همچنین شکنجه زندانیان سیاسی و نادیده گرفتن حقوق بنیادین زندانیان سیاسی، ماه مورد بررسی را به پایان رساند.

اعدام

در ماە مارس یک زندانی در زندانهای حکومت ایران در شرق کوردستان اعدام شدە است ، گزارشهایی مبنی از اعدام چند تن دیگر نیز منتشڕ شدە است کە بە دلیل نبود منبع موثق از اعلام آنها خودداری شدە است. زندانیان اعدامی بە جرائمی مانند قصاص و تولید و فروش مواد مخدر متهم و حکم دادە شدە بودند.

عددنامسنتاریخمحلاتهام
1امیر محمدپور؟02.03.2020بوکانقتل

زندان و بازداشت

در این ماە ٣ شهروند شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت ایران بازداشت شدە اند. بیشتر بازداشت شدگان بدون اتهام مشخص، بدون وجود حکم قضایی و با ضرب و شتم بازداشت شدەاند.

عدداسمسنتاریخمحلاتهام
1زینب اسماعیلی6001.03.2020دیولانفعالیت سیاسی و مدنی
2عثمان دل‌آویز 3001.03.2020مریوانفعالیت سیاسی و مدنی
3دلیر خسروی4003.03.2020سنهفعال محیط زیست

کولبران
دراین ماه نیز تعدادی از کولبران شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران کشته و یا زخمی شده اند. دراین ماه ٢ کولبر و کاسبکار کشته  و ٣ کولبر و کاسبکار زخمی شده اند. 

کولبر و کاسبکار کشتە شدە

عدداسمسنتاریخمحلعلت
1سیروان شریفی؟17.03.2020هنگه ژال بانهشلیک نیروهای هنگ مرزی
2آزاد عمری2219.03.2020خویدراثر سرما زدگی

کولبر و کاسبکار زخمی

عدداسمسنتاریخمحلعلت
1علی مامل؟03.03.2020مرز سلماسشلیک نیروهای هنگ مرزی
2محمد قادری ؟17.03.2020مرز سردشتشلیک نیروهای سپاه پاسداران
3مولود بی‌شیر ؟10.03.2020پیرانشهرشلیک نیروهای انتظامی

مین

بر اثر انڤجار مین یک نفر کشتە شدە است.

عدداسمسنتاریخمحل
1کیوان اعضمی3716.03.2020سرپل ذهاو

خودکشی و خودسوزی

در این ماە ١ نفر خودکشی و خودسوزی کردەاند.

عدداسمتاریخمحل
1محمد رحیم زاده10.03.2020سقز

در پایان جمعیت حقوق بشر کوردستان از مردم شرق کوردستان می‌خواهد کە در احقاق حقوق خود کوشا وسعی نمایند هرگونه تبعیض و نابرابری را کە از جانب جمهوری اسلامی ایران به آن‌ها روا داشته می‌شود را بە گوش جهانیان برسانند.
جمعیت حقوق بشر كوردستان