بازداشت یکی از کارمندان تلویزیون Sterk tv در جنوب کوردستان

یکی ازکارمندان ستیرک تی وی ،که مدتی ست درشنگال مشغول تهیه ی برنامه ای بوده است ،توسط نیروهای امنیتی پارت دمکرات کوردستان عراق دستگیر شده است.
به گزارش پخش شده از سوی مرکز خبررسانی روژنیوز،ایسل آوستا،خبرنگاروتهیه کننده ی برنامه ی سترکاژیان،دیروزدرحالی که برای درست کردن برنامه ای به (لالش)مکان مقدس یزیدیها رفته بود ازسوی نیروهای امنیتی اقلیم کوردستان دراین منطقه (این نیروجزء نیروهای پارت دمکرات کوردستان عراق است)دستگیر میشود.ایسل آوستا،که دربرنامه ی (STERKA JĬYANÊ)برای تلویزیون سترک برنامه تهیه میکند ،دیروزساعت 3:00بعدظهردرحالی که مشغول آماده کردن برنامه ای درمورد(عید شیخانی ایزدی )درشنگال بوده است ازسوی نیروهای امنیتی “پارتی”بازداشت وبه شهرستان دهوک منتقلش میکنند.
دستگیروبازداشت فعالین میدیایی و روزنامه نگاری واعضای سازه های خدمتگزاری و مدنی غرب کوردستان که گاه گاهی درجنوب کوردستان به امری واقع ومستمرتبدیل شده واعتراض شدید مردم راباخودداشته است .

مردم و فعالان سیاسی و فرهنگی  جنوب کوردستان می خواەند کە پشتیبان و یاری رسان غرب کوردستان باشند.

لازم به ذکراست مخاطب اعتراض ها و خواست مردم، حزب  دمکرات کوردستان با ریاست مسعود بارزانی ست که ادارە  نواحی شمالی و غربی اقلیم کوردستان را در دست دارند  .

لازم به یادآوریست خندقی که به مابین جنوب و غرب کوردستان حفرشده است یکی دیگر از مواردی است کە واکنش اعتراضی ملت کوردستان را بە همراە داشتە است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان