ازدواج شش دختر زیر ۱۰ سال در کوردستان

ازدواج شش دختر زیر ۱۰ سال در کوردستان

مدیر کل ثبت احوال کردستان در گفتویی اظهار داشتە است که سال گذشته تعداد شش ازدواج دختران کمتر از ۱۰ سال و ۱۶۴ فقره ازدواج زنان با مردان ۲۰ سال بزرگتر از خود صورت گرفته است.
محسن آقایی روز پنج شنبه در جلسه شورای راهبردی جمعیت استان در سنە از توابع شرق کوردستان افزود: “دو هزار و ۹۹ فقره ازدواج زوجین همسن و ۶۲۱ فقره ازدواج مردان با زنان یک سال بزرگتر از خود در استان به ثبت رسیده است”.

وی با بیان اینکه در این مدت زمان به ازای هر چهار واقعه ازدواج یک طلاق به ثبت رسیده است ادامه داد: “بر اساس این آمار میزان ازدواج ثبت شده در سال گذشته در استان نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۱۳.۵ درصد کاهش داشته است”.
ازدواج دختران زیر سن قانونی در حالی استکە قوانین جمهوری اسلامی ایران، هیچ گونە مکانیزم قانونی مبنی بر ممنوعیت این اقدام غیرانسانی پیش بینی نکردە و می توان گفت خود قوانین جمهوری اسلامی ایران ترغیب کنندە این معضل اجتماعی می باشد.
از سویی دیگر جامعە کوردستان و ایران نیز هنوز نتوانستەاند این معضل اجتماعی را بە شکلی کامل حل و حذف نمایند.
در پیوند با رشد آمار طلاق، بیکاری، عدم فرصت های شغلی، ازدواج اجباری و… عواملی هستند که سبب اصلی در این رابطه می باشند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان