گزارش تکمیلی بازداشت شدگان شهرستان کامیاران

چهار شهروند کورد در کامیاران بازداشت شدند.

بر اساس خبر رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان، در هجوم مامورین لباس شخصی اداره اطلاعات شهرستان کامیاران 4 شهروند کورد از ساکنین کامیاران در شرق کوردستان بازداشت شدەاند.
رروز پنجشنبه مورخ 30/2/1395 چهار شهروند کورد، آرام محمدی، شاهو صادقی، مهرداد صبوری، و امید احمدی، با یورش مامورین لباس شخصی وامنیتی اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در کامیاران به منزل این 4 نفر، آنها را بازداشت و به محل نامعلومی انتقال داده اند.
خانوادەهای این چهار جوان کورد در مراجعە وپیگیری به اداره اطلاعات نتوانستەاند از محل نگهداری و دلیل بازداشت فرزندانشان خبری بدست آورند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان