سنه/سه دانشجوی دانشگاه کوردستان با قرار وثیقه آزاد شدند

KMMK:

شنبە ۵ بهمن‌ماه ۱۳۹٨ شمسی، سه دانشجوی دانشگاه کوردستان در شهر سنه به نامهای، ارشد اتابک، مسلم سلیمانی و زانیار احمدپور، با تودیع وثیقه بصورت موقت آزاد شدند. ارشد اتابک با تویع وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی بصورت موقت آزاد شد، از مبلغ وثیقه تعیین شده برای دو دانشجوی دیگر هنوز اطلاعی در دست نیست.

لازم به ذکرست که، چهارشنبه ۲۵ دیماه همین سال، مسلم سلیمانی دانشجوی رشته عمران، ارشد اتابک و زانیار احمدپور بازداشت شده‌ بودند.

براساس گزارشات، این سه دانشجو درارتباط با اعتراض به فاجعه اثابت موشک ایران به هواپیمای مسافربری اوکراین، بازداشت شده‌ بودند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان