آتش سوزی بین جنوب کوردستان وشرق کوردستان ،خسارات فراوانی بەمحیت زیست منطقە وارد کردەاست.

آتش سوزی بین جنوب کوردستان وشرق کوردستان ،خسارات فراوانی بە محیط  زیست منطقە  وارد کردەاست.

بەسبب آتش سوزی در بین جنوب کوردستان و شرق کوردستان شماری زیاد آهو درآتش سوختند.

شب گذشتە آتش سوزی مهیبی درنزدیکی روستای “مرکز”و” قلمە” “نزدیک بە بخش مرزی قورتوی ازتوابع شهرستان خانقین اتفاق افتاد، این ناحیەتلاقی مرز جنوب کوردستان وشرق کوردستان است وموجب تلف شدن و سوختن ٥۰ آهو شد .
سرگرد شوان محمدرئیس جنگلبانی ومحیط زیست منتقەی “گرمیان” جنوب کوردستان دراین مورد بە شبکە خبررسانی “ڕۆژنیوز”اعلام داشت ،بەسبب آتش سوزی بزرگی کەشب گذشتە دربین مرزی جنوب و شرق کوردستان اتفاق افتاد ضرر و زیان فراوانی بە طبیعت  منتقە واردشدەاست ومقداری جزئی نیز بە مزارع همشهریان خسارات وارد شدە است.

نامبرده بە این موضوع نیز اشارە کرد کەبەموجب این آتش سوزی ،بەگفتەی پرسنل ما و همشهریان حاضردر صحنە و اطلاعاتی کەبدست من رسیدەاست ٥۰آهو درآتش سوختەاند وبیشتراز ٥رٵس هم نجات پیداکردەاند

.سرگرد شوان ،بەادامەی موضوع پرداخت و گفت تلف شدن آهوها دراین تعداد زیاد بەاین برمیگردد کە این ناحیە بە منتقە استحفاظی گرمیان شناختەشدەاست و آهوی فراوانی دارد وبیشتر ین تولید مثل و زاد ولد آهوها دراین ناحیه است .
درمورد این کەچەچیزی سبب آتش سوزی شدەاست ،نعمت علی سخنگوی مقابلەباحوادث شهرستان گرمیان بەڕوژنیوز گفت ؛ هنوز معلوم نیست چەچیزی سبب آتش سوزی شدەاست ،ولی آتش بەفاصلەی ۱٥کیلومتر دورتر از ایران بەسمت جنوب کوردستان آمدە و مساحتی فراوان از مراتع ومقداری کم از محصولات کشاورزی وگندم زارها را سوزاند است .نعمت علی اشارە نمود کە سالیانە این نوع آتش سوزیها اتفاق می افتد و این اولین بار نیست . بر اساس اطلاعاتی کە در دست داریم بیشتر از ۳۰هزار هکتاراز زمینهای همشهریان را سوزاندە است وآتش سوزی، از سوی ماموران ما وهمشهریان مرزنشین کنترل شدەاست.
جمعیت حقوق بشر کوردستان