اسکندر لطفی، معلم مدرسه به دادگاه احضار شد

KMMK:
روز یک شنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۹۸ خورشیدی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان اهل شهر مریوان، به شعبه ۲ بازپرسی دادگاه جمهوری اسلامی ایران در شهر سنه احضار شد.

قابل ذکر است که: نامبرده تاکنون چندین بار به اتهام، مشارکت در تجمعات اعتراضی، تشویش اذهان عمومی و انتشار اکاذیب از سوی شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری شهر سنه محاکمه شده است.

این معلم، از اعضای مدیریتی انجمن صنفی فرهنگیان استان سنه بوده و در چندین مورد به علت فعالیتهایش از سوی مراکز امنیتی جمهوری اسلامی ایران احضار و مورد بازجویی قرار گرفته است.

جمعیت حقو بشر کوردستان