طى حمله ى نیروهای سپاە پاسداران به كسبه مرزى در شرق كوردستان چەندین اسب کاسبکاران کشتە شدند

طى حمله ى نیروهای سپاە پاسداران به كسبه مرزى در شرق كوردستان چەندین اسب کاسبکاران کشتە شدند

براساس اخبار رسيده به پایگاە خبری جمعیت  حقوق بشر کوردستان:دیروز۲۷اردیبهشت۹۵درمرز شهاب الدین شهر بانە در شرق کوردستان طى حمله نيروهاى سپاە پاسداران بەکاسبکاران مرزیبا شلیک گلولە چندین اسب کشتە شدە و وکاسبکاران از ترس جان خود گریختە اند و پس از آن نيروهاى سپاهی مابقی اسبها را بە همراە بار ضبط كرده و به تاراج برده اند.

شايان ذكر است عده ى زيادى ازمردم مرز نشين شرق كوردستان از شهرها و روستاهاى مرزى به علت نبودن فرصت هاى شغلى و درآمد لازم جهت امرار معاش به كار كولبرى و قاچاغ با حیوانات باری روی آورده اند كه هر از چند گاهی از سوی نیروهای مرزی بە آنان شليك كرده كه يا كشته مى شوند يا بارهاى آنان ضبط شده و متحمل جريمه ى نقدى مى شوند اين در حالى است كه طى سال جارى مرزهاى رسمى در شرق كوردستان بسته شدند كه نارضايتى مردم شهرهاى مريوان و بانه را به دنبال داشت.

جمعیت  حقوق بشر کوردستان