لغو مصونیت قضایی نمایندگان کورد، جبهە جدید جنگ ترکیە علیە کوردهاست

لغو مصونیت قضایی نمایندگان کورد، جبهە جدید جنگ ترکیە علیە کوردهاست
بر اساس اخبار و گزارشهای منتشر شدە، امروز سەشنبە، پارلمان ترکیە، طرح لغو مصونیت قضایی پارلمانتاران را در دستور کار خود قرار دادە است. این طرح بیشتر در جهت افزایش فشار بر نمایندگان حزب دمکراتیک خلقها(HDP) کە نمایندگی ملت کورد را می کند ، می باشد.

بر اساس اخبار و گزارشهای موجود، ۱۳۶ نماینده هر چهار حزب حاضر در پارلمان ترکیە مشمول این قانون خواهند بود، اما هدف نهایی و اصلی این طرح، نمایندگان فراکسیون حزب دموکراتیک خلقها می باشد.

بر اساس این قانون جدید، دولت و پارلمان ترکیە می تواند مصونیت قضایی نمایندگان را لغو کند، بر این اساس، فشارها بر ۵۹ نماینده حزب دموکراتیک خلق‌ها افزایش و هر لحظە پارلمان می تواند مصونیت قضائی انها را لغو کند.

تصویب این قانون در حالی است کە دولت ترکیه حزب دموکراتیک خلق‌ها را متهم به اقدامات تروریستی می‌کند و این حزب را بازوی سیاسی حزب کارگران کوردستان (پ‌ک‌ک) می‌داند.

ر نورسل آیدوغان، نماینده دیاربکر در پارلمان ترکیە از حزب دموکراتیک خلق‌ها در مصاحبای با شبکه سی‌ان‌ان ترکیه گفتە است : «اکنون در ترکیه تلاش می‌شود تا نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها را با خشونت و ترور مرتبط کرده و با این حربه مصونیت‌های قضائی را بردارند.»

او طرح لغو مصونیت قضائی نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها را «تلاش برای تصفیه این حزب» دانست و افزود: «بیرون نگه داشتن این حزب از پارلمان ترکیه بزرگترین آسیب را به تمامیت ترکیه خواهد زد.»

ترکیە قصد دارد با تصویب لغو مصونیت قضائی نمایندگان، راه را برای تعقیب قضائی نمایندگان کورد هموار کند.

قابل ذکر است کە در جلسات قبلی پارلمان ترکیە در رابطە با این موضوع، فضای پارلمان بە تشنج کشیدە شد و نمایندگان ترک بە نمایندگان کورد حملە کردە و انها را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
تصویب این قانون، بیشتر تعمیق جنگ و سکوب علیە کوردهاست و دولت ترکیە بە این شکل در تلاش است کە جبهە جدیدی از جنگ علیە کوردها را باز و فضای ترکیە و شمال کوردستان را بیش از پیش امنیتی کند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان