اعتراض کارگران شرکت پیمانکار بزرگراه سقز -بوکان

KMMK:

کارگران شرکت پیمانکار بزرگراه سقز -بوکان به علت عدم پرداخت نشدن معوقات مزدی ۸ ماه خود و همچنین کاهش تعطیلات دست به اعتراض زدن .
شرکت مذکور سە سال پیش فعالیتهایش را در این بزرگراە شروع نمودە وبیش از ۷۰ نفر را برای انجام امورات بکارگیری نمودە است.

شایان ذکر بر اساس گفته های پیمانکار پروژه به دلیل عدم اختصاص بودجه از سوی وزارت راه پروژه با مشکلات مالی مواجه شده واین بی مسولیتی مسئولین را باید کارگران و رانندگانی که شبانه روز کار میکنند پرداخت کنند‌.

جمعیت حقوق بشر کوردستان‌‌