زنان کورد قربانیان خشونت ودولت نظاره گر وهمیار سیستم مرد سالاری درشرق کوردستان است

بنابە گزارشات منابع خبری از شرق کوردستان بە جمعیت حقوق بشر کوردستان:مدتی است کە گزارشات جستە گریختەای از شکنجە جسمی وروحى يك زن توسط شوهرش در شهر سقز به دست آمده است.

گزارش های رسیدە حاکی از آن است:زن ۳٠ساله اى به نام” فريده ص.” فرزند “حسين  “كه زن دوم مردى به نام “محمد آ.”اهل روستاى آلتون واقع در پنج کیلومتری حدفاصل سقز _بوكان مدت مديدى است كه توسط شوهرش مورد آزار وشكنجه روحى وجسمى قرار گرفتە است بەصورتى كه شاهدان از زندانى شدن زن نامبرده در منزل و ضرب وشتم توسط شوهرش سخن مى گویند. گویا کە شوهر وی از او خواستە بود کە در پخش مواد مخدر با او همکاری کند و فریدە از این کار سر باز زدە است.

در ادامە گزارش آمده است كه فريده ص. بر اثر اصابت شىء سنگین بە سرش دچار اخلال هواس شدە ومجنون گشتە است کە پس از آن توسط شوهر رها شده و از منزل بيرون رانده شده است.

شايان ذكر است کە طبق خبرهای رسیدە  گویا “محمد آ.” از عوامل ادارە اطلاعات شهر سقز مى باشد و او يكى از عاملين فروش و پخش مواد مخدر نیز می باشد و بنابە روابط  نام برده با دستگاههای دولتی ،سيستم قضايى جمهورى اسلامى ايران از تعقيب قانونى وى تا کنون  خود دارى كرده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان