جمعیت حقوق بشر کوردستان اعترافات تلویزیونی و سناریوی تکراری جهت گمراه کردن افکار عموم را محکوم می‌کند

KMMK:

در گرماگرم اعتراضات داخلی جغرافیای سیاسی ایران و کشتار وسیع مردم معترض در شرق کوردستان و شهرهای ایران، بار دیگر حکومت جمهوری اسلامی ایران سناریویی تکراری و نمایشی عبث در رسانه‌های خود پخش کرد که چهره ضد آزادی و خفقان بیان را بار دیگر در این سیستم بیش‌ازپیش هویدا کرد.

 در طی اعتراضات چند روز اخیر بسیاری از مردم از جملەدر شرق کردستان به دست نیروهای مسلح حکومت جمهوری اسلامی ایران کشته، زخمی و دستگیرشده‌اند از آن جملە خانم نویسندە و فعال «فاطمه داوند» می‌باشد کە در گذشته سردبیر هفتەنامە پژواک بودە است.

بنا بر خبرهای نشر شدە؛ گویا خانم داوند در حالی کە زخمی بودە دستگیر و تحت شکنجە قرار گرفتە و با یک سناریوی نخ‌نما و تکراری او را وادار بە اعترافات تلویزیونی کرده‌اند. در این فیلم خانم دادوند اعتراف می‌کند طی سفری کە به سلیمانیە داشتە قول همکاری بە یکی از احزاب اپوزیسیون را دادە است. نمونه‌های بسیاری از اعترافات تلویزیونی نخ‌نما جمهوری اسلامی با سناریوهای واهی همچون مازیار ابراهیمی دانشمند هستەای و سپیدە قلیان فعال کارگری برای همە آشنا و منزجر کنندە است.

جمعیت حقوق بشر کردستان بە شدت این سناریو طراحی‌شده توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران را که قصد دارد اعتراضات بر حق مردمی را به جریان‌های خارج از ایران وصل کرده و به‌گونه‌ای عمل کند که انگار این جنبش اعتراضی مردم حرکتی خودجوش نیست بلکه نقشە دشمنان و اپوزیسیون ایران در خارج از کشور است را محکوم کرده و از کل سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های حمایت از آزادی مطبوعات و بیان و همچنین سازمان ملل متحد خواستار اتخاذ تصمیم سریع در مورد کشتار خاموش ملت‌های به تنگ آمده موجود در جغرافیای ایران و شرق کوردستان می‌باشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان