سقز/ شماری از پرستاران نسبت به بیکار شدنشان اعلام نارضایتی کردند

KMMK:

شماری از پرستاران سقز در شرق کوردستان نسبت به وقفه در طرح استخدامیشان اعلام نارضایتی کردند.
بنابه گزارش حدود ۲۰۰ پرستار کە سابقەی ٤سال کار در بیمارستان موسوم به خمینی در سقز طی صدور بیانیه ای نسبت به اجرای طرح استخدامی پرستاران بومی و بیکار شدنشان اعتراض کردند.
در بیانیه آمده است: با توجه به اینکه طرح استخدامی پرستاران بومی در تبریز، اورمیه، سنه و مهاباد اجرایی شده است و اکنون که نوبت به سقز رسیده علت بیکار شدن برخی از همکاران پرستار و عدم استخدام آنها در صورتی که برخی از ایشان سابقه بیش از چهار سال قراردادی دارند موجه نمی باشد.
همچنان آمده است در حالی که به گفته مسئولین احداث بیمارستان مسوم به شفا جهت استفاده مردم شهرستان سقز می باشد، باید نیروهای بیمارستان مذکور نیز سقزی و بومی باشند.
شایان ذکر است: سیاست تبعیض حکومت جمهوری اسلامی ایران در طول ۴ دهه حکومت در شرق کوردستان، دستاوردی جز فقر و بیکاری و کشتار روزانه کسبه و زندانی کردن فعالین نبوده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان