اخراج شمار زیادی از کارگران فضای سبز شهرداری سنە

KMMK:

روز پنج‌شنبه دوم آبان ماه ۱۳۹۸، شمار زیادی از کارگران فضایی سبز شهرداری شهر سنە (سنندج) از کار خود اخراج شدند.

طبق گزارش: این در حالی است که کارگران اخراجی حقوق سه ماه خود را دریافت نکرده و از خدمات اجتماعی و بیمه محروم شده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان