سردشت/ زخمی شدن یک کولبر با شلیک مستقیم

KMMK:

روز جمعە ۲٦ مهرماە ۱۳۹۸هجری شمسی ، در مرزهای شهرستان سردشت نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران بە سوی گروهی از کولبران آتش گشودند کە در نتیجە یک کولبر با نام “اسکندەر حمزە زادە ” از اهالی روستای دیناران بە شدت زخمی می شود.

بعد از اصابت گلولە بە این کولبر ، نامبردە را جهت مدوای پزشکی بە بیمارستانی در شهرستان سردشت منتقل می کنند.
شایان ذکر است کە از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون بە دلیل شلیک مستقیم نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران بە سوی کولبران در شرق کوردستان ٥۸ کولبر کشتە شدە و ۱۱۷ کولبر دیگر نیز زخمی و مجروح شدە اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

ارتباط
@KMMKADMIN
تلگرام
@KMMKKURDISTAN