فاجعە زیستی محیطی در روستای سلین و خسارت جبران ناپذیر تاریخی آن

امروز جمعە ٢٤ اردیبهشت با شروع ابگیری سد داریان بخش زیادی از منازل و باغات  روستایان در کنارە سد داریان در روستای سلین بە زیر اب رفت.

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است، حدود ٩٠ درصد از باغات قدیمی و جندین واحد مسکونی مردم روستای سلین بە زیر اب رفت. همچنین  ورودی زیارتگاه کوسە هجیج نیزبە زیر اب رفتە و بە این اثر تاریجی نیز صدمات فراوانی وارد شدە است.

در همین گزارش امدە است کە بسیاری از واحدهای مسکونی کە طبقە اول ان زیر اب رفتە خالی از سکنە شدەاند و ساکنین طبقە دوم بعضی از این واحدهای مسکونی هنوز تخلیە نشدە است.

لازم بە یاداوریست کە سد داریان یک سد خاکی ساخته شده روی رودخانه سیروان در نزدیکی شهر پاوه و در مجاورت روستای داریان است. تاج سد داریان در استان کرماشان و مخزن آن در استان  سنە (کردستان) قرار می‌گیرد. ارتفاع این سد خاکی به ۱۵۵ متر می‌رسد و با ساخت آن چشمه بل، چندین روستای قدیمی و ده‌ها هکتار جنگل زیر آب می‌رود؛ آب این سد از شاخه هه ورامانت تا نزدیکی روستای سلین خواهد رسید و شاخه دیگر این رودخانه از طرف منطقه ژاوه رود می اید و در نزدیکی روستای اسپریز، وارد شاخه دیگر آن می شود. سد خاکی دیگری نزدیکی روستای بلبر واقع در هه ورامانت در حال احداث می باشد از ویژگی ها و مشخصات این سد اطلاعاتی در دست نیست.

در همین رابطە یاداور میشویم کە پس از اعتراضات گسترده و جمع‌آوری طوماری با سه‌هزار امضایی که از حسن روحانی رئیس‌جمهورجمهوری اسلامی ایران  خواسته بودند تا جلوی آبگیری سد داریان و غرق‌شدن روستاها گرفتە شود اما کاربدستان جمهوری اسلامی ایران با  سیاست تخریبی خود همچنان بە ابگیری سد داریان ادامە دادند و نابودی  محیط زیستی و پاک کردن آثار تاریخی و باستانی  شرق کردستان را در پیش گرفتەاند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان