اعدام جان چهار زندانی را تهدید میکند

KMMK:
صبح چهارشنبە ۳ مهر ۱۳۹۸ شمسی، چهار زندانی در زندان مرکزی ایران در شهر اورمیە بە زندان انفرادی منقل شدند.
طبق اخبار رسیدە اسم سە نفر از آنان رئوف آزادی خواە،ابراهیم احمدی پور و شهاب الدین محمد پور است. این چهار زندانی بە اتهام قاچاق مواد مخدر بە اعدام محکوم شده اند.
همزمان خانوادە زندانیان برای آخرین دیدار با آنها بە زندان رفتەاند و مجوز این دیدار از سوی مسئولان زندان صادر شدە است.
این چهار زندانی در بند ۱٥ زندان مرکزی شهر اورمیە زندانی بودند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان