خودکشی یک کارگر نانوایی در محل کار در سنندج

بنابەگزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان  روز۲۰ اردیبهشت سال ۱۳۹٥ خورشیدی یک کارگر نانوایی در محل کارش واقع در خیابان طالقانی  خودرا حلق آویز کردەاست.

در گزارش امدە است کە  بهزاد علیپور ٣٠ سالە داری فرزند خردسال اوایل صحرگاە  روز ٢٠ اردیبهشت در محل کارش اقدام بە خودکشی کردە و جانش را از دست داد. همکاران وی وقتی بە بەمحل کار خود یعنی نانوایی مذبور میرسند باجنازەی بی جان  بهزادعلیپور  روبرو میشوند.

طبق اطلاعات بدست امدە  از اطرافیان و همکاران بهزاد علت اصلی خودکشی این کارگر نانوایی عدم توانایی دخل کافی جهت امرار معاش ویاس ونامیدی گزارش شدەاست.

امار خودکشی در شرق کردستان بسیار نگران کنندە و بطور صعودی رو بە افزایش میباشد بطوریکە از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از چندین نفر خودکشی در بین شهروندان کم دارمد و  بیکار درشرق کردستان  گزارش شدە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان