اورميه/انتقال يك شهروند اهل پيرانشهر به زندان

KMMK
يك شهروند كورد به نام ” رضا احمدى” اهل روستاى ” تركه” ى پيرانشهر براى بازجويى و بازداشت به زندان جمهورى اسلامى در اورميه انتقال داده شد.
نامبرده روز پنجشنبه ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹٨ به اتهام همكارى با يكى از احزاب كورد مخالف جمهورى اسلامى، از سوى اطلاعات سپاه پيرانشهر دستگير شده است.
همچنين روز دوشنبه ٢٥ شهريور ١٣٩٨ يك شهروند ديگر بنام ” جمال (سركوت ) گودرزى اهل روستاى چروسانه ى كاميران با وثيقه ى ٣٠٠ ميليون تومان، به طور موقت از سوى اداره ى اطلاعات سنه آزاد گرديد. اين شهروند نيز روز چهارشنبه ١٦ مرداد به اتهام همكارى با احزاب مخالف جمهورى اسلامى، از سوى اداره ى اطلاعات دستگير و به زندان اطلاعات در شهر سنه منتقل شده بود.

جمعيت حقوق بشر كوردستان

ارتباط
@KMMKADMIN
تلگرام
@KMMKKURDISTAN