کشتە شدن یک کاسبکار و یک چوپان و زخمی شدن یک کولبر توسط نیروهاى نظامى ايران

KMMK:
روز يكشنبه ٢٤ شهريور ماه ١٣٩٨ ، يك نفر به نام جعفر احمدى فرزند محمد صديق اهل روستاى ترس آباد از توابع منطقه قطور شهر خوى به دليل تيراندازى نيروهاى سپاه پاسداران جمهورى اسلامى ايران در شهر جان خود را از دست داد.
طبق گزارش ، اين شهروند در هنگام چراندن احشام خود بدون هيچ دليلى مورد تيراندازى قرار گرفته است.

همچنين روز جمعه ٢٢ شهريور سال جارى يك كولبر به نام محمد هادى زاده ٢٥ ساله فرزند اسد اهل روستاى يوسف آباد از منطقه قطور شهر خوى به علت تيراندازى مستقيم نيروهاى سپاه پاسداران جمهورى اسلامى ابران به شدت مجروح شده است.
كولبر نامبرده بعد از زخمى شدن به يك بيمارستانى در شهر تبريز منتقل شد و همكمون زير نظر پزشك معالج مى باشد.

در روز ٢٣ شهريور در يك خبر ديگرى، يك كاسبكار به نام ادريس وەیسی فرزند عزیز اهل گردشيطان از توابع شهر پيرانشهر. با شليك مستقيم نيروهاى نظامى جمهورى اسلامى جانش را از دست داد.

به نقل از گزارش ، اين كاسبكار همراه با چند كاسبكار ديگر بدون هيچ اخطار قبلى به انها تيراندازى مى شود و نامبرده جان خود را از دست مى دهد

جمعيت حقوق بشر كوردستان