تداوم آتشسوزى ها در جنگلهاى مريوان

KMMK:

ادامه آتشسوزى ها در جنگلهاى مريوان روز پنجشنبه۲١شهریور ۱۳۹٨ موجب سوختن و از بين رفتن بيش از ده هكتار از جنگلهاى روستاى ليو از توابع مريوان گردید.
به نقل از انجمن چيا افراد فعال اين انجمن در محل آتش سوزى حضور يافته و مانع از گسترش آتشسوزى گرديدند.
جنگلها و پوششهاى گياهى استان كوردستان پس از جنگلهاى شمال ایران ، در درجه ى دوم اهميت قرار دارد و در استان كوردستان جنگلهاى مريوان مهمترين و وسيعترين پوششهاى گياهى مى باشند.
هر سال با رسيدن فصل گرما صدها هكتار از اين جنگلها در آتش سوزيهايى كه تعدادى از آنها عمدى است ، از بين ميروند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان

ارتباط
@KMMKADMIN
تلگرام
@KMMKKURDISTAN