قرار بازداشت یک نویسنده و پژوهشگر کورد برای یک ماه دیگر تمدید شد

KMMK:
روز یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ کامیل احمدی نویسنده پژوهشگر کورد علوم اجتماعی در منزل شخصی خود در تهران ازسوی نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در تهران بازداشت شد.
دادسرای جمهوری اسلامی ایران در زندان اوین قرار بازداشت وی را برای یک ماه دیگر تمدید کرده است.
شفق رحمانی همسر این پژوهشگر کورد در این رابطه در صفحه اینستاگرام خود نوشته است ،از اتهام او چیزی به ما گفته نشده است ،طی دیدار و ملاقاتم با او در دادسرای حکومت اسلامی ایران به من گفت: بازجویی های او در خصوص کارهای پژوهشی اش بوده است، چند روزی است که بازجویی از او به پایان رسیده و به اتاق سه نفره ای منتقل شده است.
ەمسر نامبردە ەمچنین اعلام کردە است کەطبق اطلاعات به دست آمده متوجه شده ام که کامیل در بند دو الف که متعلق به اطلاعات سپاه است در بازداشت به سر می برد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان