داستان خود کشی در سقز دنباله دار شد/جوانی خود را حلق آویز کرد

 طبق گزارشی کە به دست جمعیت حقوق بشر کردستان رسیدە است: روز گذشتە ١٩ اردیبهشت حوالی ساعت ٥ غروب جوان ٣٣ سالە بە نام رئوف ر. خود را حلقە آویز کردە و بە زندگیش پایان داد.

طبق همین گزارش گویا حوالی ساعت ٢٠ و ٣٠ دقیقه دیشب طی تماس خانواده ای وی با اورژانس مبنی بر خودکشی شخصی به نام رئوف – ر در خیابان رسالت محله کانی گرمک کە با حضور پرسنل اورژانس مشخص گریدد کە چند ساعت از فوت نامبرده گذشته است.

جسد نامبردە پس از تشخیص پرسنل اروژانس و حضور نیروهای انتظامی بە سردخانە بیمارستان شهر سقز( بیمارستان امام خمینی ) انتقال دادە شد. طبق امار بدست امدە از ابتدای سال جاری تا کنون در شهر سقز بیش از ٧ نفر کە دو نفر انها نوجوانان زیر ١٨ سال بودەاند اقدام بە خودکشی کردە و جانشان را از دست دادەاند.

لازم بە یادآوریست کە در همان روز ساعت ١٩.٠٠ بە وقت محلی «آرزو دژانگاە» ١٥ سالە اقدام بە خودکشی کرد و جانش را از دست داد. این نوجوان ١٥ سالە اهل خیابان موسوی در مریوان بود.

بنا بە آمارهای رسمی و غیر رسمی شرق کوردستان رتبەهای اول خودکشی را در بین جوانان و نوجوان در سطح ایران بە خود اختصاص دادە است تا جایی کە در استان ایلام و کرماشان آمار خودکشیها دو برابر و نیم آمار خودکشی در سطح کشوری میباشد. در جند ماە خودکشی در میان جوانان شهر سقز نیز بشدت افزایش یافتە است.
جمعیت حقوق بشر کردستان
09/05/2016