سنه/محمد صادق احمدی نیا جهت اجرای حکم احضار شد

KMMK:

محمد صادق احمدی نیا ساکن شهر سنە که حکم ۲سال حبس اودر شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر جمهوری اسلامی در سنە تایید شده بود جهت اجرای حکم بە دادگاە حکومت در سنە احضار شده است.

بر اساس احضاریه ای که روز ۱۷شهریورماه ۹۸درسامانه الکترونیکی قوه قضائیه ایران ثبت شده است ،از آقای احمدی نیا خواسته شده ظرف مدت ده روز خود را به شعبه اجرای احکام معرفی کند.

درمتن احضاریه نوشته شده است “با توجه به محکومیت شما مقتضی ظرف مدت ده روز جهت اجرای رای صادره دراین شعبه حاضر شوند درصورت مراجعه درمهلت مقرر قانونی مشمول ۲۰درصد تخفیف خواهید بود در غیر این صورت مطابق مقررات جلب خواهید شد.”
لازم به ذکر است: آقای احمدی نیا فعال تلگرامی بوده که در تاریخ۷ اسفند ۱۳۹۷ به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی به دادگاه حکومت فراخوانده شده بود.
باوجود داده‌های جمعیت حقوق بشر کردستان همیشه جمهوری اسلامی ایران سعی کرده است.با ایجاد رعب وحشت در جغرافیای سیاسی ایران و شرق کوردستان مردم رابا ترساندن مجبورا وادار به اعترافات می کند.به گفته یک منبع آگاه جمعیت حقوق بشر کوردستان این درحالیست که آقای احمدی نیا به ۲سال زندان محکوم شده است.

جمعیت حقوق بشر کردستان