انتقال پنج شهروند کورد اهل شهر اشنویە(شنو)درشرق کوردستان زندان مركزى اروميه

طبق گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است پنج شهروند کورد اهل شهر اشنویە(شنو)درشرق کوردستان کە پیشتر بازداشت واز سرنوشت آنها اطلاعى در دست نبود،از بازداشتگاە ادارە اطلاعات به زندان مركزى اروميه انتقال داده شدند.

يك منبع خبرى ضمن اعلام اينكه در روز۱۵فروردين محمد رویان، ولی شریفی، رضا عزب‌تاج، فاروق شفاهی و صابر رسولپور در شهر شنو از سوی نیروهای امنیتى بازداشت وبه اداره اطلاعات منتقل شدند افزود:پس از سپری شدن دووهفتە در تاریخ ۲۸ فروردین نامبردگان بە زندان مرکزی ارومیە انتقال دادە شدند

لازم بە ذكر است كه به دستور مسئولین زندان هر پنج نفركه اتهام آنها همكارى با يكى از احزاب كورد بوده است بە بندهای جرائم مواد مخدر وجرائم خطرناك موجود در زندان منتقل شده اند

لازم بەیاداوری است کە عثمان رويان پدر زندانی محمد رویان است کە عضو يكى از احزاب كوردى بوده ودر سال۷٤ در شهر ديانا در جنوب كوردستان ترور شده بود

جمعیت حقوق بشر کوردستان